Antalya Avukat Ahmet Alkan Hukuk bürosu
Antalya Avukat Hukuk Bürosu - Konyaaltı Avukat - Ahmet Alkan Hukuk Bürosu
ANTALYA

Antalya Avukat Ahmet Alkan

Antalya Avukat ALKAN Hukuk Bürosu, Avukat Ahmet ALKAN tarafından kurulmuş olup, hukuki temsilini üstlendiği gerçek ve tüzel kişilere avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti sunan, yargılama safhasının tüm evrelerinde çözüm ve sürdürülebilir sonuç odaklı hareket eden, deneyimli ve dinamik bir hukuk bürosudur.

Avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetinin güven ilişkisi çerçevesinde, yetkinlik ve uzmanlıkla çözüm odaklı şekilde icra edilmesini amaçlamaktadır. Hukuki temsilini üstlendiği gerçek ve tüzel kişilerin hukuki meseleleri ve uyuşmazlıkları ile başından sonuna değin ciddiyet ve hassasiyetle ilgilenmeyi ilke edinmiştir.

Antalya Avukat Ahmet Alkan

Hizmetlerimiz

Ağır Ceza Hukuku

Sigorta ve Tazminat Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Sözleşme Hukuku

Göç Ve Mülteci Hukuku

Ceza Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Miras Hukuku

Yabancılar Hukuku

Hukuki Danışmanlık

Çalışma Alanlarımız Hakkında

Ceza ve Ağır Ceza Hukuku

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz; ceza, ağır ceza ve ceza usul hukuku bakımından deneyimli, yetkin ve uzman kadrosu ile şikayet ve ihbar, soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu işlemlerinde, hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında etkin, pratik, hızlı ve sonuç odaklı hizmet vermektedir.

Aile ve Boşanma Hukuku

ALKAN Hukuk ve Danışmanlık, 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere, Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren uyuşmazlıklarda avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini icra eder.

Yabancılar Hukuku

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, yabancılar hukuku kapsamında; yabancılık unsurunu haiz bilumum iş, işlem, ihtilaf ve davada, uluslararası gerçek ve tüzel kişilere uluslararası mevzuat çerçevesinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku

Alkan Hukuk ve Danışmanlık, miras hukuku düzenlemeleri çerçevesinde, miras hukukunun inceleme alanına giren hukuki mesele, ihtilaf ve davada, özel hukuk karakterli hukuk disiplinlerinde uzman ve başarılı avukatları ile müvekkillerine temsil hizmeti ve hukuk danışmanlığı sunmaktadır.

İdare Hukuku

Alkan Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku çerçevesinde; gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında müdafaa edilmesi kapsamında, iptal ve tam yargı davaları, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması ve idari hukukun inceleme alanına giren her türlü hukuki meselede dava takip ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ilişkisinin tarafları nezdinde vuku bulan alacak davaları, fesih davaları, işe iade davaları vs. iş akdinden doğan bilumum ihtilafla ilgili dava takip ve hukuk danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

ALKAN Hukuk Bürosu, küçük, orta ve büyük ölçekli ulusal ve uluslararası şirketlere, yerli ve yabancı müvekkil/danışanlara yönelik ticaret ve şirketler hukuku, borçlar hukuku ve sözleşmeler hukuku çerçevesinde avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Hukuk & Danışmanlık Ofisimiz, 6698 sayılı yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; uyum süreci, başvuru işlemleri, Kurul müdafaası ve Kurul tarafından uygulanan yaptırımlara karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi hizmetlerini sağlamaktadır.

İnşaat ve Taşınmaz Hukuku

İnşaat ve taşınmaz hukuku kapsamında; inşaat ve gayrimenkullerin konu olduğu hukuki iş, uyuşmazlık ve yargısal faaliyetlerde uyuşmazlık çözüm ve dava takip hizmetleri sağlamaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, icra ve iflas hukuku çerçevesinde; borçlu – alacaklı ilişkileri ve iflastan doğan ihtilaflarda sulh, uzlaşma ve dava takip hizmetleri icra etmektedir.

Sözleşme Hukuku

Sözleşmeler hukukuna konu her türlü sözleşmenin hazırlanması, düzenlenmesi, feshi ve sözleşmeden doğan ihtilafların hukuk zemininde çözümlenmesi hizmetlerini sunmaktayız.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku mevzuatı çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere yönelik; dava öncesi uzlaşma faaliyeti, dava takibi, vergi cezalarının iptaline ilişkin başvurular ve düzeltme talebi işlemleri gibi vergi hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, ihtilaf ve davada avukatlık hizmetleri ve hukuk danışmanlığı sağlamaktadır.

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, mevcut hukuki meseleler hakkında yol haritası belirlemek ve gelecekte vukua gelmesi muhtemel riskleri ifade ederek önleyici hukuk desteğinde bulunmak suretiyle yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk danışmanlığı vermektedir.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

ALKAN Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı müvekkillerine, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, şirketlere ve yatırımcılara yönelik olası uyuşmazlıklara ve risklere ilişkin hukuk danışmanlığı, tahkim ve dava takip hizmetleri sağlar.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

ALKAN Hukuk Bürosu, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru hizmeti kapsamında; Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulması, başvuru öncesinde idari ve yargısal başvuru yollarının tüketilip tüketilmediğinin belirlenmesi ve başvuruya ilişkin kabul edilebilirlik koşullarının değerlendirilmesi işlemlerini Anayasa Mahkemesi nezdinde icra etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz; insan hak ve özgürlüklerinin ihlali iddiası üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunulması, iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediğinin değerlendirilmesi, başvurunun kabul edilebilirlik şartlarının incelenmesi işlemlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde icra etmektedir.

Arabuluculuk

ALKAN Hukuk Bürosu, arabuluculuk faaliyeti doğrultusunda; arabuluculuk sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, arabuluculuk faaliyetinde taraf vekilliği ve arabuluculuk anlaşma belgesinin icrası süreçlerinde temsil ve hukuki destek sunmaktadır.

Tahkim

Hukuki Büromuz; tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahkim davası takibi, tahkim neticesinde verilen kararların tanınması, tenfizi ve iptali süreçlerinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir.

Alkan Blog

Hukuki Makaleler

Switch The Language
Whatsapp 1