Ağır Ceza Hukuku

Antalya Ağır Ceza Avukatı

Antalya ağır ceza avukatı, ağır ceza hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada deneyim, uzmanlık ve yetkinlik sahibi avukattır. Ağır ceza davalarında hukuki yardım sağlayan Antalya ağır ceza avukatı, müvekkillerinin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamamaları adına kapsamlı, çok yönlü ve özenli bir çalışma sarf eder.

Hukukumuzda “Ağır Ceza Avukatı”, “Boşanma Avukatı”, “İcra Avukatı” gibi mesleki unvan bildiren tanımlamalar yoktur. Fakat, hukukun herhangi bir disiplininde, örneğin ağır ceza hukukunda uzmanlaşan, deneyim kazanan ve bu alanda hizmet veren avukatlar halk arasında “ağır ceza avukatı” şeklinde ifade edildiği için, biz de bu ifadeyi kullanacağız.

Ağır Ceza Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Ağır ceza avukatı, hukuk lisans eğitimini ve yasal stajını başarıyla tamamlayarak avukatlık mesleğini icra etmeye hak kazanmış; ağır ceza hukuku üzerine çalışmalar yaparak bu alanda yetkinliğini artırmış, ağır ceza davalarında müdafilik görevinde bulunarak deneyim kazanmış ve mesleki gelişim bakımından ağır ceza avukatlığı üzerinde yoğunlaşmış hukukçudur.

Ağır ceza muhakemesinin temel amacı, hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar içinde maddi gerçeğin araştırılarak hakikate ulaşılmasıdır. Hakikate ulaşılması sürecinde “müdafaa” makamı olarak görev alan, müdafiliğini üstlendiği tarafın hukuki yararını ve menfaatini gözetmek kaydıyla hizmet veren avukata ise ağır ceza avukatı denir.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Hizmetleri

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Ağır Ceza Avukatı Hizmetleri

Ağır ceza yargılamasında, ağır ceza yargılamasına taraf olan kişi/kişilerin hukuku korunmak kaydıyla, somut vaka araştırılarak maddi gerçeğe ulaşılır. Maddi gerçeğe ulaşılma sürecinde, ağır ceza davasına taraf kişilerin hukuk dışı bir muameleye maruz kalmaması, haklarının ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve etkin bir biçimde müdafaa edilmesi ise ağır ceza avukatı marifetiyle sağlanır.

Hukuki yardım sunduğu kişi/kişilerin hak, menfaat, maddiyat ve zaman bakımından kayıp yaşaması adına çalışan; somut dosya üzerinde titiz, özenli, kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma sarf etmek suretiyle hizmet veren Ahmet Alkan Hukuk Bürosu ağır ceza avukatları, başta Antalya olmak üzere ulusal ve uluslararası müvekkillerine ağır ceza avukatı olarak hizmet verir. Hizmet verilen başlıca suçlar şunlardır:

 • Kasten Adam Öldürme | TCK md.81, 82
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama | TCK md.87/4
 • Yağma (Gasp) | TCK md.148, 149
 • Taksirle Ölüme Neden Olma | TCK md.85/2
 • Zimmet | TCK md.247
 • Resmi Belgede Sahtecilik | TCK md.204/2
 • Nitelikli Dolandırıcılık | TCK md.158
 • İrtikap | TCK md.250/1 – 2
 • Rüşvet | TCK md.252
 • Hileli İflas | TCK md.161
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • 3713 Sayılı Yürürlükteki Terörle Mücadele Kanunu’nun Kapsamında Giren Propaganda Yapma Suçu, Örgüt Üyeliği Suçu Vb. Suçlar
 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Gerektiren Suçlar
 • Müebbet Hapis Cezası Gerektiren Suçlar
 • On Yıldan Fazla Hapis Cezası Gerektiren Suçlar

Antalya Ağır Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Antalya ağır ceza avukatı, bir üst başlıkta değinilen suçlara ilişkin yürütülen soruşturma ve kovuşturmada hukuki yardım sağlar. Ağır ceza mahkemeleri tarafından incelenen ve karara bağlanan suçlara karşılık son derece ağır ceza yaptırımı öngörüldüğü için, bahse konu suçlara ilişkin yargılamalarda deneyim ve yetkinlik sahibi bir ağır ceza avukatından hukuki destek almak, oldukça yararlı olacaktır.

Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Antalya ağır ceza avukatı ücretleri belirlenirken belirli faktörler dikkate alınır. Ağır ceza avukatı ücretlerine etki eden başlıca faktörler şunlardır: avukatın yetkinliği, uzmanlığı, deneyimi, başarısı, somut dosyanın avukata yükleyeceği iş yükü, dosyanın ne aşamada bulunduğu (soruşturma, kovuşturma vs.). Söz konusu faktörler her bir somut dosyada farklılık gösterir. Bu bakımdan, avukatlık ücretlerinde sabitlik yoktur.

Ağır ceza avukatı ve ağır ceza avukatı yardımına başvuran kişi, TBB tarafından her yıl düzenlenen ve Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktardan az olmamak şartıyla, ücret üzerinde serbestçe anlaşma yapabilir. Ağır ceza avukatı tarafından talep edilecek ücretin, avukatın sarf edeceği emeğe ve işinde uzmanlığına göre değişeceğini bir kez daha belirtelim.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar, hukuk sistematiği içindeki yeri ve niteliği itibariyle oldukça zor ve karışık davalardır. Öte yandan, dava neticesinde verilecek karar bakımından da son derece önemli davalardır. Dolayısıyla, ağır ceza davalarında tecrübeli ve başarılı bir avukattan hukuki yardım almak, avukat yardımına başvuracak kişinin menfaatinedir.

Antalya ağır ceza avukatı için ödenmesi gereken ücret, yukarıda ifade ettiğimiz faktörler ve avukatlık ücret tarifeleri dikkate alınarak belirlenir. Son derece ağır sonuçları bulunan ağır ceza davalarında en iyi şekilde temsil edilmek için başarılı, deneyimli ve uzman bir ağır ceza avukatından yardım almanın, ilgili hakkında en doğrusu olacağını belirtmekte fayda var.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya ağır ceza avukatı ücretleri belirlenirken, ağır ceza avukatı tarafından çeşitli faktörler hesaba katılır. Ancak, avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olan başlıca faktörler şunlardır: avukatın uzmanlığı, deneyimi, mesleki başarısı, sarf edilecek emek ve zaman, somut dosyanın karmaşıklığı ve zorluğu. Sıralanan faktörler gözetilerek belirlenecek avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla belirlenir.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Antalya ağır ceza avukatı ücretinin ne zaman ödeneceği, Antalya ağır ceza avukatı ve ağır ceza avukatının yardımına başvuran kişi arasında serbestçe belirlenebilir. Taraflar, avukatlık ücretinin ödenme tarihini aralarında kararlaştırabilir. Dolayısıyla, ücretin ödeneceği tarih hakkında en net bilgi için ağır ceza avukatı ile irtibat kurmak daha sağlıklı olacaktır.

Ağır Ceza Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Ağır ceza davaları masrafı, 492 sayılı yürürlükteki Harçlar Kanunu ilgili hükümleri ile belirlenir. Bahse konu Kanun’da, ağır ceza davaları için ödenmesi gereken mahkeme masrafları belirlenmiştir. Ağır ceza davaları bakımından, dava sonuçlanana değin herhangi bir masraf söz konusu değildir. Dava sonunda ise cezaya mahkum edilenden, 6183 sayılı Kanun gereği yargılama giderleri tahsil edilir.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davalarının süresi, ağır ceza dava dosyasının içeriği ve kapsamında göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte, dava süresine etki eden başlıca faktörler şunlardır: sanık, müşteki ve tanık sayısı, olay mahallinde keşif faaliyeti yapılıp yapılmayacağı, toplanacak delillerin çeşitliliği ve sayısı, bilirkişi raporundan yararlanılıp yararlanılmayacağı vs.

Ağır ceza davaları bakımından ortalama 2 yıllık dava süresi söz konusudur. Ancak, ifade ettiğimiz faktörler gereği dava süresinin artması da mümkündür. 2 yıllık dava süresi, ağır ceza davalarının ilk derece mahkemesinde karara bağlanması için geçen yaklaşık süredir. Somut davanın özellikleri ve koşulları, 2 yıllık sürenin artmasına veya azalmasına neden olabilir.

Ağır Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Hukukumuz, zorunlu avukatlığın kapsamını yasalarla belirlemiştir. Buna göre; kendisini savunmayacak ölçüde malul, sağır veya dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler, yaşça küçükler ve alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan ötürü yargılanan şüpheli veya sanıkların, ceza yargılamasında avukatla müdafaa edilmesi gerekir.

Ağır ceza avukatı tutmak için yeterli bir ekonomik gücü haiz olmayan kişiler, ilgili barodan avukat talep edebilir. Baro, bahse konu kişiler için avukat tahsis eder. Yukarıda zikrettiğimiz kişilerin, ceza yargılamasında avukat tutması şart olup, avukat tutmak için yeterli maddi güce sahip olmaması halinde ise ağır ceza avukatı talebinde bulunması mümkündür.

Antalya’da En İyi Ağır Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlar arasında “en iyi” gibi bir sınıflandırma söz konusu değildir. Öte yandan, bu tür bir nitelemede bulunulması veya avukatın, kendisi için “en iyi” avukat yakıştırmasında bulunması da meslek etiği açısından doğru değildir. Avukatlık mesleğinin sorumluklarını bilen, mesleki gelişimine önem veren, hukuki bilgisini ve birikimini sürekli artıran her avukatı “iyi” ve “başarılı” bir avukat olarak ifade edebiliriz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Antalya ağır ceza avukatı kural gereği her davada avukatlık yapabilir. Fakat, daha çok ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda görev alır. Türkiye’deki mahkemelerin tamamında avukatlık mesleğini icra etme ehliyetini haiz olmakla birlikte, Antalya ağır ceza avukatının görev aldığı ve hizmet verdiği başlıca mahkemeler şunlardır:

 • Antalya Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya Asliye Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya Çocuk Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya İcra Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya Sulh Ceza Hakimliği,
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf),
 • Yargıtay (Temyiz).

Antalya Ağır Ceza Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya ağır ceza avukatı, ilk olarak somut dosyayı özenle tetkik eder; kapsamlı ve derin bir analiz yapar. Somut dosya hakkında elde ettiği bilgilerden yola çıkarak, hukuki bakımdan en sağlıklı yol haritasını belirler. Müdafiliğini üstlendiği kişi/kişilerin hak, menfaat, maddiyet ve zaman kaybı yaşamaması adına; somut dosyanın esaslı unsurlarından, ayrıntı niteliğindeki olgulara kadar kapsamlı, derin ve çok yönlü bir çalışma yürütür.

Ağır ceza davalarında uzman avukat, kendisine tevdi edilen dosyaya ilişkin çalışması neticesinde elde ettiği bilgilerden hareketle, dava sonucunda olumlu karar elde edilmesi bakımdan elverişli her bir delili gözeterek, ceza muhakemesi sürecini titizlikle takip eder, özenle yürütür. Bu kapsamda, hukuki destek sağladığı kişi/kişilerin hak – menfaat dengesini gözeterek, müspet neticenin elde edilmesine çalışır.

Ağır Ceza Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Ağır ceza davaları neticesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gibi son derece ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Bu bakımdan, ağır ceza davasının özenle takip edilmesi, süreç içinde hatalı veya ihmali işlemlere mahal verilmemesi gerekir. Ağır ceza avukatı, sürecin özenle takibi ve hatalı – ihmali işlemler nedeniyle hak kaybı yaşanmaması adına başvurulan ve yardımı alınan hukukçudur.

Switch The Language
Whatsapp 1