Ceza Hukuku

Antalya Ceza Avukatı

Antalya ceza ve ağır ceza avukatı, ceza ve ağır ceza davalarında müdafi sıfatıyla hukuki destek sağlayan; ceza hukukunda edindiği bilgi, birikim ve deneyimi, kendisinden hukuki yardım talep eden kişilerin yararına tahsis eden hukukçudur. Antalya ceza ve ağır ceza avukatı, müdafiliğini üstlendiği kişinin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamaması doğrultusunda hizmet verir.

Ceza Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Ceza avukatı, ceza hukukunda ihtisaslaşan, ceza hukuku davaları ile deneyim kazanmış olan avukatın, uygulamadaki adıdır. Esasında Türk hukuk düzeninde “ceza avukatı”, “ağır ceza avukatı”, “boşanma avukatı” gibi mesleki unvan bildiren tabirler öngörülmemiştir. Nitekim, avukatlık mesleği, yasal bir branşlaşmanın söz konusu olmadığı bir meslektir.

Uygulamada, ceza davalarına bakan avukatlar için “ceza avukatı”; ağır ceza davalarında hukuki yardım sağlayan avukatlar içinse “ağır ceza avukatı” deyimleri kullanıldığı için, biz de bu deyimleri kullanmaktayız. Şu halde ceza avukatı; somut haksızlık teşkil eden ve bir insan tarafından gerçekleştirilen fiillerle ilgilenir; söz konusu fiiller hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde hukuki yardım sağlar.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Ceza Avukatı Hizmetleri

Hukuk sistematiği içindeki yeri bakımından, ileri hukuk tekniği ve bilgisi gerektiren ceza hukuku işlerinin, başarılı ve deneyimli bir avukat marifetiyle icra edilmesi, oldukça yararlı olacaktır. Bu yararın temini adına çalışan ve Antalya ceza avukatı olarak hizmet veren Ahmet Alkan Hukuk Bürosu ceza avukatlarınca hukuki yardım sağlanan başlıca davalar şunlardır:

 • İntihara yönlendirme,
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,
 • Kasten yaralama,
 • Göçmen kaçakçılığı,
 • İnsan üzerinde deney,
 • Şantaj,
 • Cebir,
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme,
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi,
 • Taksirle yaralama,
 • Tehdit,
 • Hakaret,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
 • Kısırlaştırma,
 • Cinsel taciz,
 • Haberleşmenin engellenmesi,
 • Hırsızlık,
 • Mala zarar verme,
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
 • Hakkı olmayan yere tecavüz,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi,
 • Dolandırıcılık,
 • Mühür bozma,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Çevrenin kasten kirletilmesi,
 • Güveni kötüye kullanma,
 • Bedelsiz senedi kullanma,
 • Mühürde sahtecilik,
 • Hayasızca hareketler,
 • Müstehcenlik,
 • Özel belgede sahtecilik,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,
 • Bilişim sistemine girme,
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
 • Fuhuş,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması,
 • Suçu ve suçluyu övme,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Suç uydurma,
 • Yalan tanıklık,
 • Görevi kötüye kullanma,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Suçu bildirmeme,
 • Görevi yaptırmamak için direnme,
 • İftira,
 • Cumhurbaşkanına hakaret,
 • Suç üstlenme.

Ceza avukatı, müdafiliğini üstlendiği kişinin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamaması doğrultusunda hizmet verir.

Antalya Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Davalar arasında önem ve değer açısından kıyas yapmak, hukuken doğru bir yaklaşım olmamakla birlikte; hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezalarının öngörüldüğü ceza davalarının, neticesi bakımından son derece önemli olduğunu ifade etmek, yanlış bir önerme olmayacaktır. Oldukça önemli sonuçları bulunan ceza davalarında, dava deneyimi ve hukuk bilgisi yüksek bir avukattan yardım almak isabetli olacaktır.

Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı, avukatlık ücretini belirlerken belirli parametreleri göz önüne alır. Bunlardan bazıları şunlardır: avukatın uzmanlığı, deneyimi, başarısı, somut dosyanın avukata getireceği iş yükü, karmaşıklığı, dosyanın aşaması (soruşturma, kovuşturma vs.). Bu parametrelerin her bir somut dosya özelinde farklılık göstereceğinden, ceza avukatı ücretleri de sabitlik göstermez.

Taraflar (ceza avukatı ve avukat yardımına başvuran kişi), Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardan az olmamak kaydıyla, avukatlık ücretini serbestçe belirleyebilirler. Ücretin, avukatın sarf edeceği emek ve işinde uzmanlığı gibi faktörlere göre şekilleneceğinin altını çizelim.

Ceza davaları, niteliği itibariyle zor ve karışık; neticesi bakımındansa son derece mühim davalardır. Bu nedenle, deneyimli ve mesleğinde başarılı bir avukattan hukuki destek almak, kişinin menfaatine sonuç verecektir. Avukatın talep edeceği ücret ise yukarıda zikrettiğimiz parametreler ışığında, asgari ücret tarifesinde öngörülen tutardan az olmamak kaydıyla taraflarca kararlaştırılır.

Antalya Ceza Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya ceza avukatı ücretleri belirlenirken, avukatın gözettiği pek çok faktör mevcuttur. Fakat, ücretin tayin edilmesinde başlıca rol oynayan faktörler şunlardır: somut dosyanın zorluğu ve karmaşıklığı, avukatın mesleki deneyimi ve uzmanlığı, sarf edilecek zaman ve emek. Bu faktörler dikkate alınarak kararlaştırılacak olan avukatlık ücretinin, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan az olamayacağını belirtelim.

Antalya Ceza Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Ceza avukatı ücretlerinin ne zaman ödeneceği, ceza yargılamasına taraf olan, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına en iyi şekilde temsil edilmek isteyen ve bu nedenle ceza avukatından yardım alan kişilerce merak konusudur. Avukat ve avukat yardımına başvuran kişi, avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceğine ilişkin, mutabık kaldıkları bir tarih üzerinde anlaşabilirler.

Ceza Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Ceza davaları için ödenmesi gereken mahkeme masrafları, 492 sayılı yürürlükteki Harçlar Kanunu ile düzenlenir. Ceza davaları bakımından, dava neticesine kadar herhangi bir masraf söz konusu değildir. Dava neticesinde ise cezaya çarptırılan sanıktan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yargılama giderleri tahsil edilir.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ceza davalarının süresi, ceza dava dosyasının kapsamına ve muhteviyatına göre farklılık arz eder. Dava süresine etki eden başlıca faktörler şunlardır: sanık, müşteki ve tanık sayısı, olay mahallinde keşif faaliyeti yapılıp yapılmayacağı, toplanacak diğer delillerin sayısı ve çeşitliliği, bilirkişi raporuna başvurulup başvurulmayacağı vs.

Yerel mahkemede görülmekte olan bir ceza davasının ortalama süresi 2 yıldır. Fakat, bir üst paragrafta zikrettiğimiz faktörlere göre 2 yıllık sürenin artması mümkündür. Bu süre, genel olarak, ceza davalarının yerel mahkemede karara bağlanması için sarf edilen takribi süredir. Somut olayın özelliklerine ve koşullarına göre, sürenin azalması ya da artması pekala mümkündür.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Türk hukuk düzeninde, zorunlu avukatlığın kapsamı kanunen belirlenmiştir. Buna göre; kendisini müdafaa edemeyecek düzeyde malul, sağır veya dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler, yaşı küçük olanlar ve alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç sebebiyle yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı tutmak durumundadır.

Ceza avukatı tutmak için yeterli maddi güce sahip olmayan kişiler ise ücretsiz avukat talebinde bulunabilir. İlgili baro tarafından, söz konusu kişilere avukat tahsis edilir. Bir üst paragrafta ifade ettiğimiz durumlarda avukat tutmak şarttır. Şayet kişi, avukat tutmak için yeterli maddi güce sahip değilse dava dosyasına Baro tarafından yetkilendirilen bir avukat atanır.

Antalya’da En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

İlk olarak, avukatlar açısından “en iyi” şeklinde bir nitelemede bulunmanın veya bir avukatın kendisi için bu tür bir nitelemede bulunmasının, meslek etiği bakımından doğru bir yaklaşım olmadığını belirtelim. Mesleki anlamda sorumluluklarını bilen, bilgi ve birikimini yardım sağladığı kişilerin yararına tahsis eden ve özenli bir çalışma sarf eden her avukatın, iyi ve başarılı bir avukat olduğunu ifade edebiliriz.

Antalya Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Antalya ceza avukatının hizmet verdiği mahkemeler şunlardır:

 • Antalya Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya Asliye Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya Çocuk Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya İcra Ceza Mahkemeleri,
 • Antalya Sulh Ceza Hakimliği,
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf),
 • Yargıtay (Temyiz).

Antalya Ceza Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya ceza avukatı, öncelikle somut dosya üzerinde kapsamlı ve derin bir analiz yapmak ve hukuki bakımdan en ideal yol haritasını tespit etmekle işe başlar. İcra ettiği hizmetten, müdafiliğini üstlendiği kişinin azami fayda temin etmesi amacıyla; somut dosyanın esaslı olgularından, tafsilat niteliği taşıyan hususlarına kadar kapsamlı ve çok yönlü bir araştırma yapar.

Ceza davalarında uzman avukat, somut dosyaya dair analizi sonucunda elde ettiği bilgi ve bulgulardan yola çıkarak, dava neticesinde lehte sonuç çıkması bakımından elverişli olabilecek her unsuru, delili vs. gözeterek, sürecin titizlikle ve özenle takibini sağlar. Bu doğrultuda, müdafiliğini üstlendiği kişinin hak ve menfaat dengesini gözeterek, müspet sonucun elde edilmesine çalışır.

Ceza Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Ceza davaları sonucunda adli para cezası ve hapis cezası gibi oldukça ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple, dava sürecinin titizlikle ve özenle takip edilmesi, hatalı veya ihmali işlemlere mahal verilmemesi gerekir. Ceza avukatı, gerek sürecin özenle takibi gerek hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına başvurulması ve yardım alınması son derece önemli olan hukukçudur.

Switch The Language
Whatsapp 1