İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Antalya İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

Antalya iş ve sosyal güvenlik avukatı; özel hukuk karakterli bir disiplin olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında ihtisas, deneyim ve yetkinlik sahibi olup, bu alandan doğan hukuksal iş ve işlemlerin icrası, uyuşmazlık ve davaların takibi, bilhassa çok sayıda işçi istihdam eden işverenler için geleceğe yönelik hukuk danışmanlığı hizmetlerini icra eder.

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna yönelik çalışmaları ile bu alanda uzmanlık ve tecrübe kazanan, gerek işçi gerekse işverenlere İş Hukuku çerçevesinde avukatlık hizmetleri sunan hukukçuya “iş ve sosyal güvenlik avukatı” denir. İş ve sosyal güvenlik avukatı, iş mahkemelerinin görev alanına giren meselelerde taraflara hukuk danışmanlığı & vekillik hizmeti sağlar.

Yabancı Unsurlu Hukuki iş ve İlişkilerde Uluslararası İş Avukatı

ALKAN Hukuk ve Danışmanlık; ilişkinin bir tarafı ya da her ikisinin de yabancı olduğu hukuksal iş ve işlemlerde; iş hukukunu hüküm altına alan güncel T.C. mevzuatı ve uluslararası hukuk düzenlemeleri kapsamında avukatlık faaliyetlerini yürütmektedir. Taraflardan birinin ya da her ikisinin de yabancı olduğu ihtilafların çözümünde ana dil üzerinden iletişim kurmanın gerekliliğini önemseyen ALKAN Hukuk & Danışmanlık;

 • İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA ve ARAPÇA dillerinde müvekkil/danışanları ile doğrudan ana dillerinde konuşabilen avukat kadrosu,
 • Bahse konu diller dışında ise müvekkil/danışanları ile profesyonel mütercimler marifetiyle,

Sağlıklı, efektif, sürdürülebilir ve dinamik bir ilişki kurmaktadır.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya İş Avukatı Hizmetleri

Antalya İş Mahkemeleri başta olmak üzere, yurt genelinde ve yurt dışında görülen iş hukuku davalarında, vekaletini üstlendiği ve/veya danışmanlık hizmeti sunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuksal, maddiyat ve zaman bakımından telafisi güç kayıplar yaşamaması adına özen ve ciddiyet çerçevesinde, kapsamlı, çok yönlü ve çözüm odaklı bir şekilde hizmet veren Ahmet ALKAN Hukuk Bürosu;

 • İşçi – işveren ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar,
 • İşçi – alt işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar,
 • İşçi – işveren vekili ilişkisinden doğan anlaşmazlıklar,
 • İşçi, asıl işveren, alt işveren ve işverenlere yönelik, başta iş mahkemesi olmak üzere görev – yetki sahibi yargı organları nezdinde vekillik hizmet,
 • Şirketlere iş ve sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde hukuk danışmanlığı, önleyici hukuk yardımı, geleceğe ilişkin hukuki risk analizi,
 • Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde düzenleme, fesih işlemleri ve vuku bulabilecek ihtilaflara karşın hukuksal çözüm,
 • Hizmet tespit davası taraflarının yargı organları nezdinde müdafaası, temsili,
 • İşe iade istemiyle dava açma, takibini sağlama ve mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurma işlemleri,
 • Asıl işveren – alt işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İşçi – işveren vekili ilişkisinden doğan ihtilaflar,
 • İş yerinde vukua gelen, iş hukukunun düzenleme alanına giren her türlü iş ve işlem,
 • 4857 sayılı yürürlükteki İş Kanunu ve İş Hukuku düzenlemeleri çerçevesinde, bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava,
 • İki tarafa da borç yükleyen, bağımlı hukuki ilişki kuran iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İş sözleşmelerinin hukuk kuralları çerçevesinde feshi,
 • İş sözleşmeleri dolayısıyla yaşanan ihtilafların, somut vakanın özellikleri ve koşullarına göre arabuluculuk, uzlaşma veya yargı yoluyla giderilmesi,
 • Sürekli ve süreksiz iş sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinden doğan ihtilaflar,
 • Tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi kaynaklı anlaşmazlıklar,
 • Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar,
 • Uzaktan çalışmaya dayalı iş sözleşmesinden vuku bulan ihtilaflar,
 • Deneme süreli iş sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar,
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İş sözleşmesinin devri işlemleri,
 • İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarına (iş görme borcu, sadakat borcu, düzenleme ve talimatlara uyma borcu) aykırı davranması nedeniyle yaşanan ihtilaflar,
 • İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan borçlarına (ücret ödeme borcu, işçiyi gözetme borcu, eşit davranma borcu) aykırı davranmasından doğan uyuşmazlıklar,
 • İş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona ermesi dolayısıyla vücut bulan iş ve işlemler,
 • İş sözleşmesinin fesih ile ve bildirimde bulunmak suretiyle sona ermesi sebebiyle meydana gelen iş ve işlemler,
 • İş sözleşmesinin fesih ile ve fakat bildirimde bulunmadan sona ermesi dolayısıyla oluşan iş ve işlemler,
 • Bildirimsiz feshin hukuki sonuçları çerçevesinde hukuk yollarına başvurulması,
 • Haksız feshin hukuki sonuçları çerçevesinde hukuk yollarına başvurulması,
 • İş sözleşmesinin son bulmasına bağlı olarak kıdem ve/veya ihbar tazminatı talebi,
 • İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak ölüm tazminatı,
 • Fazla çalışma (mesai) alacaklarına ilişkin başvuru ve takip,
 • Gece çalışma (mesai) alacaklarına dair başvuru ve takip,
 • Kısa çalışma ödeneğine ilişkin iş ve işlem takibi,
 • Yıllık ücretli izin (ulusal bayram ve genel tatiller, mazeret izinleri, analık izinleri) kapsamında vuku bulan ihtilaflar,
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair hukuk danışmanlığı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırılık sebebiyle gerek işveren bakımından gerekse işçi bakımından hukuki sonuçlar çerçevesinde iş, işlem ve dava takibi,
 • İşçi ve işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde tüm hukuki iş ve işlemlerinin icrası, takibi,
 • Sosyal sigorta uygulaması sebebiyle vücut bulan iş ve işlem takibi, uyuşmazlık çözümü,
 • İş kazası dolayısıyla gerekli hukuki başvuruların yerine getirilmesi,
 • Meslek hastalığı çerçevesinde hukuki müracaatların yapılması ve iş takibi,
 • İşsizlik sigortası ve işsizlik ödeneğine ilişkin iş ve işlemlerin icrası,
 • Malullük sigortası ve malullük ödeneğine dair iş ve işlemlerin icrası,
 • Yaşlılık sigortası ve yaşlılık ödeneğine ilişkin iş ve işlemlerin icrası,
 • Ölüm sigortası ve ölüm aylığına dair iş ve işlemlerin icrası,
 • Genel Sağlık Sigortası çerçevesinde vuku bulan iş ve işlemlerin icrası,
 • Prim ve prime esas kazançlar sebebiyle vücut bulan iş ve işlemlerin icrası,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında idari para cezalarına karşı itiraz ve iptal yolu.

İş ve sosyal güvenlik avukatı, iş mahkemelerinin görev alanına giren meselelerde taraflara hukuk danışmanlığı & vekillik hizmeti sağlar.

Antalya İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı İletişim Bilgileri

Antalya İş Avukatı İletişim Bilgileri
Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı Ücretleri

İş ve sosyal güvenlik avukatı ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretlerden az olmamak kaydıyla avukat ve müvekkil/danışan arasında serbestçe belirlenir. İş avukatına ödenmesi gereken en düşük ücret için Asgari Ücret Tarifesi esas alınır. Bununla birlikte bir de her il barosu tarafından yayımlanan bir ikinci tarife söz konusudur ki bu tarife bağlayıcı değil, yalnızca tavsiye niteliğindedir.

İş Türü Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Ücret
Dava ve takipler hariç, büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1.200,00 TL (Takip eden her saat içinse 700,00 TL)
Dava ve takipler hariç, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saat) 2.500,00 TL (Takip eden her saat içinse 1.300,00 TL)
Dava ve takipler hariç, yazılı danışma (ilk bir saat) 2.500,00 TL (Takip eden her saat içinse 1.200,00 TL)
Dava ve takipler hariç, her türlü dilekçe yazımı, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 1.900,00 TL
Dava ve takipler hariç, şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vs. ticari işlemlerle ilgili sözleşmeler 6.000,00 TL
İş Türü Antalya Barosu Avukat – Vekil Eden Arasındaki En Az Ücret Tarifesi
İş mahkemelerinde görülen ve değeri para ile ölçülebilir davalar 25.000,00 TL + Dava Değerinin %10’u
İş mahkemelerinde görülen ve değeri para ile ölçülemeyen davalar 35.000,00 TL
Dava ve takipler hariç, büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) İlk 15 dakika 875,00 TL (Takip eden her saat için 3.750
Sesli ve görüntülü iletişim araçlarıyla danışma 937.50 TL (Takip eden her saat için 3.000,00 TL)
Yazılı danışma 11.250,00 TL
Dava ve takipler hariç, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma Büroda danışma ücreti + %50
Dava ve takipler hariç, her türlü dilekçe yazımı, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 10.000,00 TL
Dava ve cevap dilekçesi 12.500,00 TL
İstinaf, Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi 16.250,00 TL
Belirli bir davayla ilgili olmaksızın resmi dairelerde iş takibi 20.000,00 TL
Arabuluculukta taraf vekilliği 11.250,00 TL + anlaşma ile sonuçlanmış ise anlaşılan bedelin %10’u

Antalya İş Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya iş avukatı ücretleri, TBB tarafından belirlenen AAÜT’de öngörülen tutardan az olmamak kaydıyla ilgili dosyanın özellikleri, koşulları, dinamikleri, işin avukata getireceği iş yükü, dosyanın karmaşıklığı ve güçlüğü, avukatın deneyimi ve yetkinliği gibi bir dizi faktör dikkate alınarak belirlenir. Avukatlık ücreti AAÜT’de belirtilen ücretten az olamaz.

Antalya İş Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Avukat ile vekil eden ve/veya danışan arasında kararlaştırılan ücretin ne zaman ödeneceği, yine avukat ve vekil eden ve/veya danışan arasında serbestçe kararlaştırılır. Şimdi, iş ve sosyal güvenlik hukuku söz konusu olduğu zaman, merak edilen ve araştırılan bir diğer hususa, iş davalarının masrafına mercek tutacağız.

İş Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İş davalarında söze konu olabilecek masraf kalemleri şunlardır: başvuru harcı, dosya ücreti, peşin harç, tebligat gideri, vekalet harcı, bilirkişi ücreti, keşif ücreti, tanık gideri ve diğer işlemler. Söz konusu gider kalemleri için 2023 yılında öngörülen ücretler için tıklayınız.

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

İş mahkemelerinin inceleme ve karara bağlamakla yükümlü olduğu iş, uyuşmazlık ve/veya taleplerde avukat yardımı almak zaruri değil, ihtiyaridir. Hukukun kapsamlı ve hacimli bir sosyal disiplin olması, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç ve hatta imkansız kayıplar yaşanabilme ihtimali vb. nedenler, iş ve sosyal güvenlik hukuku işlerinde avukat yardımı almayı son derece önemli ve değerli kılar.

Antalya’da En İyi İş Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık mesleği, mesleki başarının derecelendirildiği bir meslek türü değildir. Avukatlar arasında başarı sıralaması yapmak amacıyla düzenlenen herhangi bir mesleki sınav da mevcut değildir. Bu bakımdan, en iyi avukat gibi nitelemeler isabetli olmadığı gibi mesleki etik bakımından da doğru değildir.

Antalya İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya iş ve sosyal güvenlik avukatı, müvekkili ve/veya danışanı tarafından kendisine tevdi edilen dosya üzerinde derin bir incelemede bulunmak suretiyle, öncelikle en ideal hukuki yol haritasını belirler. Somut dosyanın, hak, menfaat ve zaman kaybına neden olmaksızın en kısa sürede ve müspet yönde sonuçlanması adına gereken tüm adımları yasal süresi içerisinde atar; süreci özenle takip eder.

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Hukuk sistematiği içerisindeki yeri ve diğer özel hukuk dallarıyla yakın ilişkisi dikkate alındığında iş hukuku, gerek hacimli bir mevzuata sahip olması gerekse usul hukuku bilgisi gerektirmesi sebebiyle avukat yardımına konu edilen başlıca hukuku alanlarındandır. İş ve sosyal güvenlik hukukundan vücut bulan iş, işlem, ihtilaf ve dava süreçlerinde avukat yardımına başvurmamak, gelecekte telafisi güç kayıplar yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Switch The Language
Whatsapp 1