İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı

Antalya inşaat ve gayrimenkul avukatı, inşaat ve gayrimenkul hukukuna ilişkin uzmanlığı ve ilgili mevzuata hakimiyeti ile müvekkillerine ve danışanlarına hukuk desteği sağlayan hukukçudur. Antalya inşaat ve gayrimenkul avukatı, bahse konu hukuk alanında edindiği bilgi, birikim, deneyim ve müktesebatı, kendisinden hukuk desteği talep eden gerçek ve tüzel kişilerin yararına tahsis eder.

İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

İnşaat ve gayrimenkul avukatı, özel hukuk karakterli bir disiplin olan inşaat ve taşınmaz hukuku üzerinde uzmanlık, yetkinlik ve deneyim sahibi hukukçudur. İnşaat ve gayrimenkul avukatı, bahse konu hukuk alanının inceleme ve düzenleme alanına giren iş, işlem, uyuşmazlık ve davada müvekkilleri ve danışanlarının hak – menfaat dengesini gözeterek, dinamik ve çözüm odaklı hizmet verir.

Yabancı Unsurlu Hukuki İşlerde Uluslararası İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı

İnşaat ve taşınmaz hukukuna ilişkin bilgi –  birikimi, deneyimi ve nitelikli ekibi ile avukatlık hizmetleri icra eden ALKAN Hukuk Bürosu; yalnızca Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşlarına değil, yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları, yurt dışında yaşayan yabancılar ve Türkiye’de bulunan yabancılara yönelik hukuk danışmanlığı ve temsil hizmeti sunmaktadır.

ALKAN Hukuk & Danışmanlık, inşaat ve gayrimenkul hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren tüm konularda ve mevzuat çerçevesinde deneyim ve yetkinlik sahibi avukat ekibi hukuki sorun, iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hak kaybına mani olmak, mağduriyetleri engellemek amacıyla başta Antalya olmak üzere Tüm Türkiye ve uluslararası düzeyde avukatlık hizmeti icra etmektedir.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Hizmetleri

ALKAN hukuk bürosu, Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde inşaat ve gayrimenkul hukukuna ilişkin uzlaşma, uyuşmazlık çözümü, hukuksal süreç yönetimi, danışmanlık ve temsil hizmetleri icra eder. İnşaat ve gayrimenkul (taşınmaz) hukuku ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, ALKAN Hukuk & Danışmanlık avukatları marifetiyle icra edilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu yatırımcılara yönelik, yatırım kararı ve sonrası süreçte hukuk danışmanlığı ve ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmesine ilişkin hukuki yol haritası belirlenmesi; tesis ve tescil işlemlerinin yerine getirilmesi; uyuşmazlık ve dava takibi,
 • 634 sayılı yürürlükteki Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde apartman, site yönetim planlarının hazırlanması; apartman/site genel kurul toplantılarına danışmanlık verilmesi; tutanakların ve sözleşmelerin düzenlenmesi; site yönetim planının Tapu Sicil Müdürlükleri ve noterlik nezdinde tescil işlemlerinin yerine getirilmesi ve süreç takibi; bu çerçevede meydana gelebilecek uyuşmazlıklara karşı uzlaşma ve dava yoluyla çözüm sağlanması,
 • Satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Satış vaadi sözleşmelerinden doğan tapunun ferağı davası açılması ve takibi,
 • Gayrimenkul satış sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Tapu ve devir işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Tapuda satış işlemlerinde temsil,
 • Taşınmaz projelerinin finansmanının güvence altına alınması için gerekli adımların atılması ve taşınmaz güvencelerinin tesis edilmesi işlemleri; danışmanlık ve temsil gereği yerli ve yabancı kredi ve fon kuruluşları ile iletişim sağlanarak müzakerede bulunulması,
 • Taşınmaz ipoteğinin tesis edilmesi işlemleri,
 • İpotek terkini ve ilgili davaların takibi,
 • Taşınmaz kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Tahliye davalarının takibi,
 • Kira sözleşmesi ihlal tespiti ve kira sözleşmesinin iptali,
 • Kira bedelinin tespiti,
 • Kira sözleşmesinin uyarlanması davalarının takibi,
 • Kira alacaklarının tahsili için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Kira ilişkisi çerçevesinde veya kira sözleşmesinin bitiminde vuku bulan ihtilaflara karşı hukuk danışmanlığı ve dava takibi,
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının alınması, yetkili mercilere müracaatta bulunulması ve süreç takibi,
 • İnşaat proje, ruhsat ve sair idari merci işlemlerinin başvurusu ve takibi,
 • Uluslararası ve yere projelere ilişkin inşaat, alım – satım, ortaklık dahil her türlü sözleşmelerin İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça başta olmak üzere farklı lisanlarda düzenlenmesi,
 • İnşaat ve gayrimenkul hukuku işlemlerinden ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların uzlaşma ve dava yoluyla çözümü,
 • Tapu iptal ve tescil davalarında temsil ve takip,
 • Men’i Müdahale davalarında temsil ve takip,
 • Şuf’a hakkı davalarında temsil ve takip,
 • Geçit hakkı davalarında temsil ve takip,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale – i şüyu) davalarında temsil ve takip,
 • Zilyetliğe ilişkin her türlü davada temsil ve takip,
 • İmar işlemleri, kıyı kenar çizgisi, orman sınırları gibi idari ve hukuki gibi idari işlemler sebebiyle yaşanan mülkiyet hakkı ihlallerine karşı hukuk danışmanlığı,
 • Tapu ve kadastro işlemleri, orman işlemleri ve hazineye ait taşınmazların kullanımı ve satın alınmasıyla ilgili idari müracaatlarda hukuk danışmanlığı,
 • Kamulaştırma, şüyulandırma bedelinin artırılması, haksız el atma, kamulaştırmasız el atma davaları ile ecri misil davalarının açılması, takibi,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında takip ve temsil,
 • Toplu Konut Projeleri ve Kooperatif Kuruluş işlemlerinde hukuk danışmanlığı,
 • Uluslararası hukuk çerçevesinde, yabancı yatırımcı gerçek kişi veya yabancı şirketler adına yetkili merciler nezdinde gayrimenkulün asgari izni için müracaat ve sonrasında kesin olarak tapuda devir, satış ve tescil işlemlerinin yerine getirilmesi, vekaleten satış temsili,
 • Arazi kullanımlarının planlanması ve inşaat sürecinde danışmanlık; resmi kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması,
 • İdari mahkemeler, tapu idaresi ve belediyeler nezdinde temsil, işlem takibi ve süreç yönetimi,
 • Müdahalenin men’i davalarında temsil ve takip,
 • Kentsel dönüşüm süreci çerçevesinde; daire sahipleri, bina/site yönetimleri ve inşaat şirketlerine yönelik hukuk danışmanlığı,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında; riskli yapı veya riskli alan kararlarına karşı itiraz prosedürünün işletilmesi,
 • Kentsel dönüşüm sürecinde inşaat ve yıkım şirketleri ile kat malikleri arasındaki müzakerelerin yürütülmesi; ihtilaflarda uzlaşma sağlanması; sürece ilişkin hukuki yol haritası oluşturulması,
 • C Anayasası ve AİHS düzenlemeleri ile hüküm altına alınan “mülkiyet hakkı” kapsamında ihlal iddiasıyla; Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru yapılması ve süreç takibi,
 • Geçmişte tapulu olan; ancak, daha sonra tapusu iptal edilen orman arazileri ile alakalı tazminat davalarına dair dava takibi,
 • Konut kredilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin icra takibi süreci,
 • Her türlü taşınmazla ilgili iş geliştirme, inşaat, proje yönetimi, işletme, aracılık, mimarlık, inşaat yönetimi, pazarlama, lisans, simsarlık sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları ve yabancı gerçek kişi veya şirketlerin Türkiye’deki taşınmazları ile alakalı kira ilişkisi düzenlenmesi, denetlenmesi, ilgili merciler nezdindeki bilumum işlemin takibi ve hukuk süreci yönetimi,
 • Borçlar hukuku kapsamında “eser” kavramının konu olduğu iş ve uyuşmazlık takibi,
 • İnşaat (eser) sözleşmesi düzenlenmesi,
 • İnşaat (eser) sözleşmesi kaynaklı iş ve uyuşmazlıkların takibi,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı iş ve uyuşmazlıkların takibi,
 • Hasılat (gelir) paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan iş ve uyuşmazlıkların takibi,
 • Ücret (bedel) karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı iş ve uyuşmazlık takibi,
 • Kamu ihalesi inşaat sözleşmeleri kaynaklı iş ve uyuşmazlık takibi,
 • İnşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin (inşaat yapma borcu, inşaat bedeli veya arsa payı devri, iş sahibi veya arsa sahibi ile müteahhidin anlaşması vs.) ihlaline karşı gerekli başvuruların yerine getirilmesi ve sürecin takibi,
 • İmar planları (nazım imar planı, uygulama imar planı, mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları vs.) kaynaklı iş, uyuşmazlık ve dava takibi,
 • Arazi ve arsa düzenlemesi kapsamında parselasyona ilişkin iş ve işlemlerin icrası,
 • İnşaat için mimari proje sözleşmesi düzenlenmesi, anılan sözleşmeden doğan iş ve uyuşmazlıkların takibi,
 • İnşaat ruhsatı (yapı izni) çerçevesinde; ruhsat başvurusu işlemleri, ruhsata tabi olmayan veya farklı ruhsat usulüne bağlı yapılaşmalara yönelik danışmanlık,
 • İskan (yapı kullanma izni) kapsamında hukuk danışmanlığı ve iş takibi,
 • İnşaat ruhsatı olmayan yapılar ve ruhsata aykırı yapılar çerçevesinde; ruhsatsız yapılaşma, ruhsata aykırı yapılaşma, hukuka aykırı yapılaşma, imar barışı ve imar kirliliğine neden olma suçu hususlarında iş, uyuşmazlık ve dava takibi,
 • İnşaat sözleşmesinde taraflara (yüklenici, alt yüklenici, iş sahibi arsa sahibi) vekillik ve danışmanlık,
 • İş sahibinin veya arsa sahibinin borçları (arsanın inşaata uygun teslimi, imar durumuna uygun inşaat ruhsatı alımı, projelerin yapılması, arsa payının veya kat irtifakı tapularının devri vs.) sebebiyle vuku bulan ihtilafların hukuki çözümü,
 • İş sahibinin borcunu ödeyememesi (temerrüt) çerçevesinde; sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi ve tazminat taleplerine dair iş takibi,
 • Yüklenicinin borçlarını (inşaatı yapma borcu, inşaatı özen ve sadakatle yapma borcu, inşaatı teslim borcu vs.) yerine getirmemesi karşısında gerekli adımların atılması,
 • Sözleşmeden dönme (inşaatın yüklenicinin şahsen veya yönetiminde yapılması borcuna aykırılık, yüklenicinin inşaatı özen ve sadakatle yapma borcuna aykırılığı, inşaatta ayıp, yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılmış olması, işe zamanında başlamama veya işin gecikmesi (yüklenicinin temerrüdü), diğer haklı nedenlerle sözleşmeden dönme, iş sahibinin ücret ödemede temerrüdü, iş sahibinin ücret ödeme borcunda acze düşmesi, götürü bedelli işlerde olağanüstü durumlar, iş sahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesi, iş sahibinin malzeme temininde temerrüde düşmesi, borcun ifasına engel olan diğer sebepler) söz konusu olduğunda gerekli adımların atılması ve hukuki başvuruların yerine getirilmesi,
 • Sözleşmenin feshinden vücut bulan iş ve işlemlerin takibi, uyuşmazlıkların çözümü,
 • İnşaat hukukunun kapsam alanına giren davaların tamamında vekillik hizmeti,
 • İnşaat sözleşmesine dayanan taleplerin görevli ve yetkili organlar nezdinde ileri sürülmesi ve takibi,
 • Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanuna dayanan taleplerin görevli ve yetkili organlar nezdinde ileri sürülmesi ve takibi.

Antalya inşaat ve gayrimenkul avukatı, inşaat ve gayrimenkul hukukuna ilişkin uzmanlığı ve ilgili mevzuata hakimiyeti ile müvekkillerine ve danışanlarına hukuk desteği sağlayan hukukçudur.

Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı İletişim Bilgileri

Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde hukuki süreç yönetimi, hukuksal danışmanlık, temsil ve takip hizmetleri icra eden ALKAN Hukuk Bürosu gayrimenkul hukuku avukatları iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda yer alan iletişim araçları marifetiyle iletişim kurmak mümkündür.

Antalya Taşınmaz (Gayrimenkul) & İnşaat Avukatı İletişim Bilgileri
Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Gayrimenkul veya inşaat hukukuna dair bir uyuşmazlığın yargı marifetiyle çözümü için avukat yardımı alınması halinde avukatlık ücreti ödenmesi gerekir. Ücret, bir dizi faktör dikkate alınarak belirlenir. Bu faktörlerden ilki, avukatın yetkinliği, mesleki hakimiyeti ve başarısıdır. Bir diğer faktör ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Anılan tarifede öngörülen tutardan daha az bir ücret üzerinde anlaşma sağlanamaz.

Avukat tarafından talep edilecek ücrete etki eden diğer faktörlerse somut olayın avukata getireceği iş yükü, dosya üzerinde harcanması gereken zaman ve sarf edilecek emek, dosyanın karmaşıklığı ve uyuşmazlığın mahiyetidir. Tüm bu faktörler, gayrimenkul ve inşaat avukatınca müvekkil olmak durumunda bulunan kişi/kişilerce ödenmesi gereken ücrete etki eder.

Avukat ücretlendirmesine ilişkin belirtmemiz gereken bir diğer husus, tavsiye nitelikli tarifedir. Asgari Ücret Tarifesinden ayrı olarak düzenlenen bu tarife, her ilin kendi barosu marifetiyle belirlenir ve bağlayıcı değil, yalnızca tavsiye niteliklidir. Fakat avukat ücretleri bakımından fikir sahibi olunması adına incelenebilir. TBB tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesiyle kararlaştırılan 2023 yılı avukatlık ücretlerinden bazıları şunlardır:

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2023)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Davalar 11.000,00 TL
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davasında Davacı Vekilliği 11.500,00 TL’den az olmamak kaydıyla artan senelik kira değerinin %15’i (Kira farkına dair icra takibi söz konusu olduğunda ayrıca %10’u)
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davasında Davalı Vekilliği 9.500,00 TL’den az olmamak kaydıyla talep edilen miktar ile hükmolunan miktar arasındaki farkın senelik değerinin %15’i
Tahliye Davası 13.500,00 TL’den az olmayacak şekilde 1 senelik kira bedelinin %10’u
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası 11.000,00 TL
Geçit Hakkı Davası 16.500,00 TL
Şuf’a Davası 16.500,00 TL’den az olmamak kaydıyla dava değerinin %15’i
Ecrimisil Davası 13.000,00 TL’den az olmamak kaydıyla dava değerinin %15’i
Tapu İptali ve Tescili Davası 19.000,00 TL’den az olmamak kaydıyla dava değerinin %15’i
İzale – i Şuyu Davası 13.500,00 TL’den az olmamak kaydıyla davaya konu taşınmazın müvekkil payına düşen kısmının %10’u
El Atmanın Önlenmesi Davası 13.500,00 TL’den az olmamak kaydıyla dava değerinin %15’i

Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya gayrimenkul avukatı için ödenmesi gereken ücret; avukat yardımına konu dosyanın avukata getireceği iş yükü, dosyanın karmaşıklığı, uyuşmazlığın mahiyeti, talep edilen hizmetlerin niteliği ve dosya üzerinde sarf edilecek zamana göre belirlenir. Avukatlık ücretine etki eden bir diğer faktörse avukatın inşaat ve gayrimenkul davalarında yetkin ve başarılı olmasıdır.

Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği, Taşınmaz ve inşaat hususunda avukat yardımına gereksinim duyan kişilerce merak konusudur. Avukatlık ücretinin ödenme tarihine dair herhangi bir yasal düzenleme öngörülmemiş olduğundan, avukat ve avukat yardımına başvuran kişi arasında tıpkı avukatlık ücretinde olduğu gibi serbestçe kararlaştırılır.

İnşaat ve Gayrimenkul Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Gayrimenkul ve inşaat hukukuna ilişkin yürütülen davalarda iki farklı giderden söz etmek mümkün: ilki avukatlık ücreti, ikincisi ise dava masrafıdır. Avukatlık ücreti hakkında merak konusu hususları ilgili başlıkta izah ettiğimiz avukatlık ücretine bu başlıkta yer vermeyecek, yalnızca dava sürecinde gerekli ücret kalemlerine değineceğiz.

Gayrimenkul (taşınmaz) davalarında avukatlık ücreti yanında ödenmesi gereken dava masrafları, harçlardan ve vergilerden ibarettir. Avukatlık ücretine ilişkin merak konusu hususları ilgili alt başlıklarda izah etmiş bulunuyoruz. Şimdi, avukatlık ücreti dışında kalan masraf kalemlerini ayrı ayrı sıralamak gerekirse, bunları şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Her yıl yeniden belirlenmekle birlikte, 2023 yılı için 123,60 TL tutarında başvuru harcı (Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde); 269,85 TL (Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde),
 • 2023 yılı için 269,85 TL tutarında peşin harç söz konusudur.
 • Keşif harcı tutarı ise 2023 yılı için 1912,35 TL’dir.
 • Bilirkişi incelemesine başvurulması durumunda 580 – 1540 TL arası bir ücret söz konusu olur.
 • Vekalet pulu içinse 40,30 TL ödenmelidir.

İnşaat ve Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

İnşaat ve gayrimenkul hukukunu konu alan davalar, davanın incelenip karara bağlanacağı mahkemenin iş yüküne, sürecin deneyimli bir avukat marifetiyle yürütülüp yürütülmediğine, davaya konu uyuşmazlığın mahiyetine ve somut dosyanın koşullarına bağlı değişmekle birlikte genellikle 1 yıl ila 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılan davalardan hareketle;

 • Taşınmaz tahliye davası takriben 8 ay ila 1,5 yıl,
 • Taşınmaz tapu iptali ve tescil davası takriben 1 ila 2 yıl,
 • İdare mahkemesinde görülen tahliye ve ecrimisil davaları takriben 6 ay ila 1 yıl,
 • Taşınmaz davalarının istinaf süreci genellikle 1 ila 1,5 yıl,
 • Taşınmaz davalarının temyizi ise takriben 1,5 ila 2 yıl sürmektedir.

İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

İnşaat ve gayrimenkul hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren davalarda avukat yardımı almak mecburi değil ihtiyaridir. Kişi, bahse konu hukuk dalına ilişkin bir davada avukat ile temsil olunmadan da hukukunu ileri sürebilir; haklarını müdafaa edebilir. Fakat deneyimli ve yetkin bir avukattan yardım almanın en doğru yaklaşım olacağını özellikle vurgulamakta fayda var

Hukuk sistematiği içindeki yeri; usul bakımından önemi dikkate alındığında son derece teknik bir dava olan inşaat ve gayrimenkul davalarında hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamamak adına uzman bir taşınmaz hukuku avukatından hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti almak, sürecin müspet seyri adına son derece önemlidir.

Antalya’da En İyi İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık, sınav veya mülakat gibi çeşitli tasnif araçlarının söz konusu olduğu ve avukatların “başarı” ölçütüne göre kategorize edildiği bir meslek değildir. Dolayısıyla herhangi bir avukat için “en iyi”, “en başarılı” gibi sıfatlar kullanmak doğru olmadığı gibi avukatlık meslek etiği bakımından da yanlıştır. Peki, Antalya’da uzman ve alanında deneyimli bir avukatla nasıl iletişim kurulabilir?

ALKAN Hukuk & Danışmanlık çatısı altında inşaat hukuku ve taşınmaz hukuku özelinde hizmet veren, deneyimli, hukuki müktesebatı yüksek, uzman ve yetkin avukatlarla iletişime geçmek; somut dosya hakkında danışmanlık veya dava takip hizmetinden yararlanmak için iletişim sekmesini kullanabilir, iletişim araçları yardımıyla irtibat kurabilirsiniz.

Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Gayrimenkul hukuku da inşaat hukuku da oldukça hacimli hukuk disiplinleri arasında yer alır. Bu alanlarda hukuk desteği sağlayan avukatların hizmet kalemleri de yukarıda sıralandığı üzere son derece hacimlidir. Bu nedenle inşaat ve gayrimenkul avukatlarının nerede görev aldığının, yani inşaat ve gayrimenkul hukuku davalarında görevli mahkemenin hangi mahkeme olduğunun tek bir yanıtı yoktur.

Antalya İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya başta olmak üzere Tüm ülkede ve uluslararası düzeyde hukuk yardımı sunan ALKAN Hukuk Bürosu, inşaat ve gayrimenkul gibi özel hukukun son derece teknik, karmaşık ve hacimli alt disiplinlerinde yetkinlik sahibi avukatları marifetiyle gerek hukuki iş ve işlem gerekse danışmanlık ve dava takibi çerçevesinde müvekkillerine ve danışanlarına;

 • Muhatabın dikkatle dinlenmesi; somut vakaya yaklaşırken empati kurularak bir başka gözden değerlendirilmesi,
 • Somut dosyanın özen, dikkat, titizlik çerçevesinde etüt edilmesi ve müvekkilin/danışanın hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamaması adına en doğru hukuki yol haritasının belirlenmesi,
 • Telafisi mümkün olmayan hukuki kaybın yaşanmaması adına önleyici tedbirlerin ve gerekli başvuruların zamanında ve usulüne göre yerine getirilmesi,
 • Sürecin kısa zamanda ve müspet yönde sonuç kazanması gayesiyle çok yönlü, çözüm odaklı ve stratejik bir yaklaşımla avukatlık hizmetleri verilmesi, iş ve işlemlerini sunmaktadır.

İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı ile Çalışmanın Önemi

İnşaat ve gayrimenkul hukukunda vücut bulan işlem, uyuşmazlık ve davalar dahil olmak üzere bilumum işler, süreci yürüten kişiden hukuki bilgi, mevzuat hakimiyeti ve deneyim ister. Aksi halde, telafisi güç ve hatta kimi zaman olanaksız kayıplar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Başarılı bir inşaat ve gayrimenkul avukatından alınacak yardımsa bahse konu kayıpların yaşanmaması adına önemli ve hatta elzemdir.

Switch The Language
Whatsapp 1