İcra Ve İflas Hukuku

Antalya İcra ve İflas Avukatı

Antalya icra ve iflas avukatı, uygulamada takip hukuku olarak bilinen icra ve iflas hukukunda uzmanlaşan hukukçudur. Antalya icra ve iflas avukatı, icra ve iflas hukukunun düzenleme alanına giren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda müvekkilleri ve danışanları için uyuşmazlık çözümü, hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmetleri sunar.

İcra ve İflas Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Cebri icra, maddi hukuktan vuku bulan hakların Devlet aracılığı ile korunması veya elde edilmesini sağlayan faaliyetler bütünüdür. Cebri icraya dair kurallar icra ve iflas hukukunda düzenleme alanı bulur. İcra ve iflas hukuku aslında takip hukukunun bir alt disiplinini oluştursa da, uygulamada takip hukuku olarak da ifade edilebilir. Takip hukuku üzerine çalışan ve hizmet veren avukatlara ise icra ve iflas avukatı denir.

İcra ve iflas hukuku ile hukukun birçok alt disiplini arasında sıkı ve girift bir ilişki vardır. Bu bakımdan, düzenleme alanı son derece hacimli olup, oldukça kapsamlı bir hukuk dalıdır. Ayrıca, usul ve esas bakımından karmaşık ve zorlu alandır. Dolayısıyla, icra – iflas hukukuna dair herhangi bir iş karşısında gerçek ve tüzel kişiler hukuk yardımına gereksinim duyar.

Takip hukuku çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere yönelik hukuk yardımı sağlayan hukukçuya icra ve iflas avukatı denir. Avukat, hukuki yardım kapsamında; uzlaşma, uyuşmazlık çözüm, önleyici hukuk desteği, hukuk danışmanlığı ve vekillik hizmetlerini yerine getirir. İcra ve iflas avukatı uygulamada takip avukatı, icra takibi avukatı, icra avukatı, iflas avukatı gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.

Yabancı Unsurlu Hukuki İşlerde İcra ve İflas Avukatı

ALKAN Hukuk & Danışmanlık, yabancı dil bilen avukatları marifetiyle, müvekkil/danışanlarının anadillerinde hukuk desteği sağlar. İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde doğrudan anadil üzerinden hukuki yardım sunulurken, farklı anadile sahip müvekkil/danışanları için profesyonel mütercimler marifetiyle hukuk desteği vermektedir.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya İcra ve İflas Avukatı Hizmetleri

ALKAN Hukuk Bürosu, takip hukuku (icra – iflas hukuku) uzmanı avukat ekibi ile yerli ve yabancı müvekkillerine, ulusal ve uluslararası düzeyde, azami hassasiyet ve ciddiyetle, çözüm ve hızlı sonuç odaklı avukatlık hizmeti vermektedir. Ahmet ALKAN Hukuk Bürosu Antalya icra ve iflas avukatları, hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti çerçevesinde şu alanlarda hukuk yardımı sunar:

 ⇒ Takip hukuku (Cebri icra hukuku) çerçevesinde hukuk danışmanlığı & temsil,

 ⇒ Alacaklı – borçlu ilişkilerinden kaynaklı ihtilaflarda uyuşmazlık çözümü,

 ⇒ İcra dairesi nezdinde iş ve işlem takibi,

 ⇒ İcra mahkemesinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda dava takip hizmeti,

 ⇒ İhalenin feshi davaları

 ⇒ Online ve fiziki ihale süreci takibi işlemleri,

 ⇒ İcra ceza davaları (Taahhüdü ihlal, ticareti terk, karşılıksız çek keşişe etme, lacaklıyı zarara uğratma kastıyla mal kaçırma, mal beyanında bulunmamak vs.),

 ⇒ Genel haciz yoluyla takip talebi işlemleri,

 ⇒ Ödeme emri ve ödeme emrine itiraza ilişkin iş ve işlem takibi,

 ⇒ İtirazın iptali davası,

 ⇒ İtirazın geçici ya da kesin kaldırılması işlemleri,

 ⇒ Menfi tespit davası,

 ⇒ İstirdat davası,

 ⇒ İcra takibinin iptali ve talikine dair iş ve işlem takibi,

 ⇒ Haciz talebi başvurusu ve haczin uygulanması,

 ⇒ Alacağın tahsili amacıyla; taşınır – taşınmaz mallar, intifa hakkı ve hisse (pay) haczi işlemleri,

 ⇒ Alacağın tahsili amacıyla, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi,

 ⇒ İhtiyati haciz yargılamasının takibi,

 ⇒ İhtiyati haczin icrası,

 ⇒ İhtiyati haciz kararının kaldırılması çerçevesinde; ihtiyati haciz kararına itiraz ve teminat karşılığı ihtiyati haczin kaldırılmasına dair iş ve işlem takibi,

 ⇒ İhtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası takibi,

 ⇒ Aciz belgesi kapsamında iş, işlem takibi,

 ⇒ Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip,

 ⇒ Ödeme emrine karşı konulması kapsamında; ödeme emrine itiraz edilmesi, imzaya itiraz, borca itiraz, ödeme emrine karşı özel şikayet, senedin kambiyo senedi vasfına ve takip hakkına ilişkin şikayet, vadeye ve senet aslının verilmemesine ilişkin şikayet işlemleri,

 ⇒ Kiralanan taşınmazların tahliyesi,

 ⇒ Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye,

 ⇒ Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye,

 ⇒ İlamlı icra takibi,

 ⇒ İlamın gereğinin icrası işlemleri,

 ⇒ Para alacakları hakkında ilamların icrası işlemleri,

 ⇒ Para alacağı dışındaki şeyler hakkında ilamların icrası işleri,

 ⇒ Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip işleri,

 ⇒ Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip işleri,

 ⇒ İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip işleri,

 ⇒ İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip işleri,

 ⇒ İflas takibi,

 ⇒ İflas bürosu, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi nezdinde iş ve işlem takibi,

 ⇒ İflas talebi ve iflas davası kapsamında hukuk danışmanlığı & temsil,

 ⇒ Takipli iflas (genel iflas ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu) iş takibi,

 ⇒ Takipsiz/doğrudan iflas (alacaklının talebi ile doğrudan iflas, borçlunun talebi ile doğrudan iflas) iş takibi,

 ⇒ İflas tasfiyesine ilişkin iş ve işlem takibi,

 ⇒ Konkordato başvurusu,

 ⇒ Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma,

 ⇒ Yeniden yapılandırma projesinin hazırlanması, alacaklılarla müzakeresi ve tasdiki için mahkeme incelemesi öncesinde hukuk danışmanlığı,

 ⇒ Yeniden yapılandırma projesinin tasdiki kararının sonuçları, projenin, feshi, tadili ve ihlali işleri,

 ⇒ İcra ve iflas hukuku kapsamında bilumum dava takibi.

Antalya icra ve iflas avukatı, icra ve iflas hukukunun düzenleme alanına giren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda müvekkilleri ve danışanları için uyuşmazlık çözümü, hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmetleri sunar.

Antalya İcra ve İflas Avukatı İletişim Bilgileri

Takip hukukuna dair hukuksal işlerde müvekkili ve danışanının yararına hukuki hizmet veren Antalya icra ve iflas avukatı, yardıma konu işlerin hassasiyetle takibini sağlar. İcra ve iflas hukuku iş ve davalarında avukat yardımına başvurmak zorunlu olmamakla beraber, telafisi güç ve hatta belirli durumlarda imkansız kayıplar vuku bulmaması adına avukat yardımına başvurmak, oldukça doğru ve faydalı bir yaklaşımdır.

Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

İcra ve İflas Avukatı Ücretleri

İcra ve iflas avukatı ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülmüş tutardan az olmamak şartıyla, avukat ile avukat yardımı alan kişi arasında serbestçe belirlenir. Anılan Tarife, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl için belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. İşbu tarifede belirlenen ücret altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz.

İcra ve iflas avukatı ücretlerine ilişkin bir ikinci tarife söz konusudur. Bu tarife ise her şehrin kendi barosu tarafından belirlenir. Fakat Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gibi bağlayıcı ve sınırlayıcı olmayıp, yalnızca tavsiye niteliğini haizdir. Şimdi, fikir vermesi adına, Antalya Barosu tarafından 2023 yılı için öngörülmüş ücretleri tablo yardımıyla paylaşım:

İcra ve İflas Avukatı Ücretleri (Antalya – 2023)
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 30.000,00 TL + Dava Değerinin %10’u
İstihkak Davaları 30.000,00 TL
Tasarrufun İptali Davaları 25.000,00 TL
İcra Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar (imzaya itiraz/borca itiraz/haczin kaldırılması/şirket) 22.500,00 TL
İcra ve İflas Kanunundan Doğan İptal Davaları 22.500,00 TL
Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri Alacak tutarının %12’si – 1/2’si peşin olmak üzere 35.000,00 TL
Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri Alacak tutarının %12’si – 1/2’si peşin olmak üzere 35.000,00 TL
Taşınabilir Mal İhaleleri 25.000,00 TL’den az olmamak üzere bedelin %15’i
Taşınmaz Mal İhaleleri 18.750,00 TL’den az olmamak üzere bedelin %15’i

Tabloda belirtilen ücretlerin, Antalya Barosu’nun 2023 yılı için öngördüğü “tavsiye” nitelikli ücretler olduğunu belirtmekte fayda var. Zira avukat yardımına konu edilen işin kapsamı, avukata getireceği iş yükü, sürecin uzunluğu, avukatın uzmanlığı ve deneyimi gibi faktörler doğrultusunda avukatlık ücreti şekillenir; tarifede belirtilen ücrete göre azabilir ya da artabilir.

Antalya İcra ve İflas Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya icra ve iflas avukatı ücretleri belirlenirken, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2023 yılı için öngörülen ücret asgari sınır kabul edilir; işin boyutu, zorluğu, sürecin karmaşıklığı, avukatın uzmanlığı ve başarısı gibi kriterler değerlendirilerek ücret kararlaştırılır. Bu bakımdan, dosyadan dosyaya avukatlık ücretinde farklılık söz konusudur.

Antalya İcra ve İflas Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Antalya icra ve iflas avukatı ücretlerinin ödenme tarihi merak konusu olup, avukat yardımına başvurmak isteyen kişilerce araştırılır. Ücretin ödenme tarihi de ücret miktarı gibi avukat tasarrufundadır. Netice itibariyle ücretin ne zaman ödeneceği hususu, avukat ve avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe kararlaştırılır.

İcra ve İflas Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İcra ve iflas davaları masrafı da merak konusudur. İcra ve iflas davalarının tamamı için geçerli tek bir masraftan bahsetmek mümkün değildir. Zira, oldukça kapsamlı ve hacimli bir hukuk alanı olan takip hukuku çok çeşitli ve farklı davaları içerdiğinden, her bir dava özelinde farklı bir masraf söz konusudur. Net masraf bilgisi için somut dosyanın incelenmesi isabetli olacaktır.

İcra ve İflas Davaları Ne Kadar Sürer?

İcra ve iflas davalarının tamamı için süre bilgisi ifade etmek mümkün olmamakla birlikte, başlığımız altında, icra ve iflas hukukunun başlıca davalarının takribi süresini paylaşmaktayız. Davaların yaklaşım süresini sıralamadan önce belirtmek gerekir ki, sürecin avukat marifetiyle takip edilmesi, çok daha kısa zamanda tamamlanmasına yardımcı olur. Uygulamada sıkça karşılaşılan icra ve iflas davalarının takribi süresi;

 → Menfi tespit ve istirdat davaları → 8 – 15 ay

 → İstihkak davaları → 3 – 9 ay

 → Tasarrufun iptali davaları → 6 – 12 ay

 → İtirazın Kaldırılması Davaları → 6 ay – 12 ay

 → İcra mahkemelerinin görevine giren davalar → 3 ay – 1 yıl

 → İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan iptal davaları → 9 ay – 1,5 yıl

 → İcra takipleri → Somut dosyanın özellikleri ve koşullarına göre değişmektedir.

İcra ve İflas Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

İcra ve iflas hukukunun inceleme alanına giren menfi tespit ve istirdat davası, istihkak davası, tasarrufun iptali davası ve icra takipleri gibi dava ve işlerde avukat tutmak şart değildir. Fakat icra ve iflas hukukunun hukuk sistematiği içindeki yeri dikkate alındığında, usul ve esas bakımından hata yapılmaması ve dolasıyla hak kaybı yaşanmaması adına avukat yardımı alınması faydalı olacaktır.

Antalya’da En İyi İcra ve İflas Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık meslek etiği, bir avukatın kendisi için “en iyi” gibi bir nitelemede bulunmasına engel teşkil eder. Bununla birlikte, avukatlık mesleğinde başarı derecesine göre bir tasnif söz konusu değildir. Mevcuttaki dosyası ile ilgilenmesi adına iyi bir avukat bulmak isteyen kişilerin doğrudan avukatla yüz yüze görüşmesi, avukatın deneyimi ve uzmanlığı hakkında fikir sahibi olabilmesi adına daha isabetli bir yaklaşımdır.

Antalya İcra ve İflas Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya icra ve iflas avukatı, kendisine tevdi edilen dosyayı inceledikten sonra, müspet sonucun elde edilmesi adına en verimli yol haritasını belirler. Bu çerçevede; önleyici hukuk yardımı, uzlaşma faaliyeti, uyuşmazlık çözümü ve dava takibi sağlamak suretiyle, müvekkili ve danışanının hak ve menfaat kaybı ile karşılaşmaması adına dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hizmet verir.

İcra ve İflas Avukatı ile Çalışmanın Önemi

İcra ve iflas hukukunun kapsadığı hukuki işler sayıca fazla ve çok farklı çeşittedir. Her bir iş kendi içinde özel koşullar içerir ve yine her biri özgü usul kurallarına tabidir. Dolayısıyla, icra ve iflas hukukuna dair işlerde hak, menfaat ve zaman kaybetmemek, bu alanda uzmanlık ve deneyim sahibi başarılı bir avukattan yardım almakla mümkündür.

Switch The Language
Whatsapp 1