Miras Hukuku

Antalya Miras Avukatı

Antalya miras avukatı, miras hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk danışmanlığı & vekillik hizmeti icra eder. Miras hukuku özel hukuk karakterli bir alt disiplin olmasına karşın gerek özel gerekse kamu hukukunun alt dallarıyla yakından ilişkilidir. Bahse konu hukuk dalının temel yasal düzenlemeleri ise 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır.

Miras Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Miras avukatı, medeni hukuk özelinde miras hukukuna yoğunlaşmış; bu alanda çalışmalar yapmak ve avukatlık hizmetleri vermek suretiyle hukuki deneyimini ve birikimini artırmış hukukçudur. Özellikle miras hukuku uyuşmazlıkları ve davaları üzerine çalışmalar yapan miras avukatı, edindiği bilgi ve birikimi kullanmak suretiyle müvekkillerini ve/veya danışanlarını hak kayıplarından korur.

Yabancı Unsurlu Hukuki İşlerde Uluslararası Miras Avukatı

Ahmet ALKAN Hukuk Bürosu; taraflardan en az birinin yabancı olduğu veya yabancılık unsuru içeren hukuki iş ve işlemlerde; miras hukukunu düzenleme altına alan yürürlükteki ülke mevzuatı ve uluslararası hukuk hükümler çerçevesinde avukatlık hizmetlerini icra etmektedir. Taraflardan biri yahut her ikisinin de yabancı olduğu uyuşmazlıkların giderilmesinde ana dille iletişimi önceleyen ALKAN Hukuk & Danışmanlık;

 • İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA VE ARAPÇA dillerinde, ileri düzey konuşma becerisine sahip avukat kadrosuyla,
 • Söz konusu diller dışında ise müvekkil/danışanları ile profesyonel tercümanlar yardımıyla,

Etkili, dinamik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaktadır.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Miras Avukatı Hizmetleri

Antalya merkezli olmak üzere, tüm Türkiye’de ve yurt dışında incelenip karara bağlanan iş hukuku davalarında, müdafaasını üstlendiği ve/veya danışmanlık sağladığı gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, maddi ve zaman bakımından herhangi bir kayıp yaşamaması ya da olası büyük kayıpların zararının asgariye indirilmesi gayesiyle hassas, çözüm odaklı, çok yönlü ve kapsamlı bir biçimde hizmet yürüten ALKAN Hukuk & Danışmanlık;

 • Miras hukuku düzenlemeleri ve hükümleri çerçevesinde hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Mirasçı atama sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Veraset ve intikal iş ve işlem takibi,
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) sebebiyle tasarrufun iptali davalarının takibi,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale – i şüyu) davalarının takibi,
 • Ecri misil davalarının takibi,
 • Terekenin taksimi talebiyle yürütülen davaların takibi,
 • Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ve dava takibi,
 • Veraset ilamı istemi, veraset ilamının iptali iş ve işlemleri,
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davalarının takibi,
 • Miras sözleşmesi sebebiyle vukua gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu çerçevede doğan davaların takibi,
 • Tenkis davalarının takibi,
 • Miras nedeniyle istihkak davalarının takibi,
 • Mirasbırakan (Muris) ile mirasçılar arasında tereke sebebiyle yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi,
 • Ölüme bağlı tasarruflar sebebiyle hakkı zedelenen mirasçılara yönelik hukuk desteği,
 • Sağlar arası tasarruflardan dolayı hakkı zarar gören mirasçılara yönelik hukuk desteği,
 • Mirasçılıktan çıkarma işlemleri,
 • Yasal ve iradi mirasçılar arası ihtilafların giderilmesi,
 • Mirasçılık belgesi istemi üzerinde gerekli iş ve işlem takibi,
 • Mirasın reddi için gerekli iş ve işlem takibi,
 • Miras ortaklığı sebebiyle vukua gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Gaiplik durumunda mirasçılığa ilişkin hukuk danışmanlığı,
 • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi,
 • Miras paylaşma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Miras payının temliki iş ve işlemleri,
 • Saklı payın korunması talebiyle açılan davaların takibi,
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali istemiyle açılan davaların takibi,
 • Mirasta iade davalarının açılması ve takibi,
 • Taksim sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması,
 • Tenkis davası açılması ve süreçlerin takip edilmesi,
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
 • Miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi,
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması.

Antalya miras avukatı, miras hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hizmet verir.

Antalya Miras Avukatı İletişim Bilgileri

Antalya Miras Avukatı İletişim Bilgileri
Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
e – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Miras Avukatı Ücretleri

Miras avukatı ücretleri, 1136 sayılı yürürlükteki Avukatlık Kanunu’nun 164’üncü maddesinde düzenlenen vekalet ücreti ile belirlenir. Vekalet ücreti ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardan az olmamak kaydıyla avukat ve ilgili arasında serbestçe kararlaştırılır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2023 yılı için öngörülen miras avukatı ücretleri şunlardır:

Ortaklığın giderilmesi davası En az 8.900,00 TL
Taksim davası En az 8.900,00 TL
Asliye Hukuk Mahkemelerinde incelenen davalar En az 9.200,00 TL
Sulh Hukuk Mahkemelerinde incelenen davalar En az 5.500,00 TL

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin yanı sıra her il barosu tarafından belirlenen ve yayımlanan bir ikinci tarife daha söz konusudur. İl baroları tarafından yayımlanan bu tarife tavsiye niteliğini haiz olup fikir vermesi bakımından incelenebilir. Antalya Barosu tarafından yayımlanan 2023 yılı Avukatlık Ücret Tarifesi çerçevesinde miras avukatı ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Antalya Barosu Avukat – Vekil Eden Arasındaki Asgari Ücret Tarifesi
Dava ve takipler hariç, büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) İlk 15 dakika 875,00 TL (Takip eden her saat için 3.750
Sesli ve görüntülü iletişim araçlarıyla danışma 937.50 TL (Takip eden her saat için 3.000,00 TL)
Yazılı danışma 11.250,00 TL
Dava ve takipler hariç, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma Büroda danışma ücreti + %50
Dava ve takipler hariç, her türlü dilekçe yazımı, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 10.000,00 TL
Dava ve cevap dilekçesi 12.500,00 TL
İstinaf, Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi 16.250,00 TL
Belirli bir davayla ilgili olmaksızın resmi dairelerde iş takibi 20.000,00 TL
Arabuluculukta taraf vekilliği 11.250,00 TL + anlaşma ile sonuçlanmış ise anlaşılan bedelin %10’u
Tenkis Davaları 47.500 TL + dava değerinin %10’u
Vasiyetnamenin İptali Davaları 40.000 TL + dava değerinin %10’u
Mirasta İade Davaları 47.500 TL + dava değerinin %10’u
Tapu İptali ve Tescil Davaları 56. 500 TL + dava değerinin %10’u
Mirasçılık Belgesi Alınması 10.781,00 TL
Mirasçılık Belgesinin İptali 14.250,00 TL
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar 31.750,00 TL
Mirasta Defter Tutulması 21.250,00 TL

Antalya Miras Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya miras avukatı ücretleri belirlenirken bir dizi parametre dikkat alınır. Buna göre, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla belirlenen avukatlık ücreti; avukatın deneyimi ve yetkinliği, yardıma konu işin karmaşıklığı ve zorluğu, somut dosyanın özellikleri, koşulları ve dinamikleri gibi faktörler dikkate alınarak tespit edilir.

Antalya Miras Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Miras hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren iş, işlem, uyuşmazlık çözümü ve dava takibi için alınacak avukat yardımında, avukata ödenmesi gereken ücretin takvimine ilişkin yasal bir sınırlama söz konusu değildir. Dolayısıyla, ücretin ne zaman ödeneceği, avukat ve vekil eden ve/veya danışan arasında serbestçe tayin edilir.

Miras Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Miras davalarında masrafa etki eden belirli gider kalemleri mevcuttur. Bunlar: gerek belirsiz alacak gerekse belirli alacak davası olarak açılması fark etmeksizin peşin harç, keşif gideri, tebligat gideri, başvuru harcı ve bilirkişi ücretinden ibarettir. Fakat özellikle belirtmek gerekir ki somut olayın koşulları ve özellikleri, bu giderlerin yanı sıra ek gider kalemlerinin doğmasına sebebiyet verebilir.

Miras Davaları Ne Kadar Sürer?

Miras davalarının süresine etki eden çok sayıda faktör vardır. Davanın, miras hukukunda deneyim ve yetkinlik sahibi bir avukat marifetiyle takip ediliyor olması, sürecin kısa zamanda sonuçlanması adına oldukça yararlı olacaktır. Somut dosyanın karmaşıklığı ve güçlüğü, incelendiği ve karara bağlanacağı mahkemenin iş yükü gibi faktörlere göre değişmekle birlikte;

 • Veraset ilamı iptali istemli davalar genellikle 9 ila 12 ay,
 • Tenkis davaları takriben 1 ila 1,5 yıl,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) hukuki nedenine bağlı açılan davalar yaklaşık 1,5 ila 2,5 yıl,
 • Miras nedeniyle alacak davaları ise çoğu zaman 9 ay ile 12 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Miras Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Türk hukuk sisteminde – kanunda düzenlenen istisna haller hariç – avukat ile temsil olunmak mecburiyeti söz konusu değildir. Kişiler herhangi bir avukat tutmadan da pekala dava açabilir ve açtıkları davayı takip edebilir. Ancak, telafisi zor ve hatta belirli durumlarda imkansız kayıplar yaşanmaması adına başarılı, hukuki bilgi ve birikimi yerinde bir miras avukatına başvurmak çok daha sağlıklı olacaktır.

Antalya’da En İyi Miras Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlar için “en iyi” gibi mesleki başarıya işaret eden sıfatların kullanılması gerek meslek etiği gerekse hukuk düzeni bakımından doğru değildir. Zira avukatlık mesleği, avukatların başarılarını görebileceği ve başarılarına göre sınıflandırılacağı bir ölçe – değerlendirme sınavına yahut mülakata tabi değildir. Dolayısıyla, “en iyi” şeklinde nitelendirmeler temelsizdir.

Antalya Miras Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Antalya miras avukatı, Antalya Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Antalya Sulh Hukuk Mahkemeleri başta olmak üzere, Türkiye’nin tamamındaki asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemelerinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yabancı unsurlu dosyalarda vekillik ve hukuk danışmanlığı hizmeti sunar.

Antalya Miras Hukuku Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya miras hukuku avukatı, danışanı ve/veya müvekkili tarafından kendisine tevdi edilen dosya üzerinde ciddi, kapsamlı ve çok yönlü bir incelemede bulunarak, evleviyetle en doğru ve ideal yol haritasını tespit eder. Somut dosyanın kısa zamanda ve arzu edilen yönde sonuçlanması ve hak – menfaat kaybı yaşanmaması için efektif, sürdürülebilir ve başarılı çözüm yolları geliştirir.

Miras Hukuku Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Miras hukukundan doğan iş ve işlemlerin, uyuşmazlık ve davaların yasal süreleri içerisinde titizlikle yürütülmesi, gerekli mercilere vaktinde başvurmak suretiyle sürecin ciddiyetle takip edilmesi ve telafisi güç hak kayıplarına engel olunması adına, başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata ve yüksek yargı kararlarına hakim, hukuki birikimi yüksek bir miras avukatından yadım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Switch The Language
Whatsapp 1