Yabancılar Hukuku

Antalya Yabancılar Hukuku Avukatı

Antalya yabancılar hukuku avukatı, yabancılar hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren konularda uzmanlık ve deneyim sahibi hukukçudur. Yabancılar hukuku, uluslararası hukuk, göç ve mülteci hukukunda yetkinlik sahibi olan Antalya yabancılar hukuku avukatı, müvekkilleri ve danışanları için hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti verir.

Yabancılar Hukuku Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Yabancılar hukuku avukatı, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yurt dışı menşeili tüzel kişilerin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında; uzlaşma, arabuluculuk, tahkim, uyuşmazlık çözümü, hukuk danışmanlığı ve dava temsil hizmeti vermek suretiyle hukuki yardım sunar. Yabancılar hukuku avukatının çalışma, görev ve hizmet alanı oldukça hacimlidir.

Yabancılar hukuku avukatı, başta 6458 sayılı yürürlükteki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olmak üzere, yabancılara ilişkin bilumum mevzuata hakim ve ilgili hukuk dallarına uzman hukukçudur. Yabancılara ilişkin mevzuata ve ilgili hukuk dallarına hakimiyeti ve uzmanlığını kullanarak, müvekkilleri/danışanları için hukuk danışmanlığı & temsil hizmeti verir.

Antalya Uluslararası Hukuk Avukatı

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler özelinde şekillenmiş bir kamu hukuku dalıdır. Temelde uluslararası ilişkileri konu alan uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin hukuki kapsamını bilimsel bir disiplin olarak inceler ve düzenler. Bahse konu hukuk dalında uzmanlaşan ve bu alandan doğan hukuki işlerde yardım sağlayan hukukçuya ise uluslararası hukuk avukatı denir.

Uluslararası hukuka öğretide devletlerarası hukuk da denir. Fakat, uluslararası ilişkilere yeni aktörlerin dahil olmasıyla birlikte bu dal yalnızca devletlerarası olmaktan çıkmıştır. Uluslararası hukuk uzmanlığına sahip olan Antalya uluslararası hukuk avukatı, sözleşme hukuku, deniz hukuku, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası özel hukuk gibi ilgili alanlarda da uzmanlık sahibidir.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Yabancılar Avukatı Hizmetleri

ALKAN Hukuk & Danışmanlık, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça bilen avukat ekibi ile yabancı uyruklu gerçek kişiler ve uluslararası menşeili tüzel kişilikler için hukuk danışmanlığı ve temsil hizmeti verir. Ahmet Alkan Hukuk Bürosu çatısı altında faaliyet gösteren Antalya yabancılar avukatı marifetiyle icra edilen başlıca hukuki hizmetler şunlardır:

 • Türk vatandaşlığı kazanma yolları içinde ilgili adına en doğru yol üzerinde başvuru yapılması ve süreç takibi,
 • Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • K.T.C. vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması,
 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması
 • İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması
 • İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması
 • İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığına kazanılması
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına kazanılması
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, yatırım yapması, mülk edinmesi işlemleri,
 • Yurt dışı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfize konu edilmesi,
 • Yabancı gerçek kişilere (Vatansızlar, mülteciler ve şartlı mülteciler, göçmenler, birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar ve azınlıklar) yönelik danışmanlık,
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma hakkına ilişkin temel iç hukuk düzenlemeleri çerçevesinde çalışma hakkına ilişkin iş ve işlem takibi,
 • Yurt dışından yapılan çalışma izni başvuruları,
 • Yurt içinden yapılan çalışma izni başvuruları,
 • Çalışma izni uzatma başvuruları,
 • Süreli çalışma izni başvurusu ve iznin uzatılması,
 • Süresiz çalışma izni,
 • 6458 sayılı YUKK uyarınca uzun dönem ikamet izni başvuruları,
 • Bağımsız çalışma izni,
 • İstisnai çalışma izinleri,
 • Türk vatandaşı ile evli olanlar,
 • Yerleşmiş sayılan yabancılar,
 • Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları,
 • Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar,
 • 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanlar,
 • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları,
 • Büyükelçilik, Konsolosluk ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile bunların eş ve çocukları,
 • Bilimsel, kültürel ve sportif amaçlarla kısa süreli gelenler,
 • Kilit personel niteliğindeki yabancılar,
 • Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığınca şartlı mülteci statüsü verilenler,
 • Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluk bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmenler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancılar,
 • Çalışma izninin sınırlandırılması,
 • Çalışma izninin reddi,
 • Çalışma izninin sona ermesi,
 • Çalışma izninin iptali,
 • Çalışma izninin geçerliliğini kaybetmesi,
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca çalıştırılacak yabancılar,
 • Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku Esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar,
 • Kamu güvenliği gerekçesiyle yabancılara getirilen kısıtlamalar,
 • Kamu sağlığı gerekçesiyle yabancılara getirilen kısıtlamalar,
 • Kamu düzeni gerekçesiyle yabancılara getirilen kısıtlamalar,
 • Kamu yararı gerekçesiyle yabancılara getirilen kısıtlamalar,
 • Yabancıların çalışma izni almadan veya çalışma yasaklarına uymadan çalışması.

ALKAN Hukuk Bürosu, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile uluslararası tüzel kişiliklerin Türkiye’de dil farklılığı sebebiyle kötü muameleyle karşılaşmaması adına İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerine hakim yabancılar hukuku avukatları ile etkin, dinamik, stratejik ve çözüm odaklı hizmet verir. Bu çerçevede, müvekkilinin ana dili üzerinden sağlıklı bir iletişim geliştirerek, hak ve menfaat kaybını engeller.

Antalya yabancılar hukuku avukatı, yabancı uyruklunun Türk vatandaşlığı, çalışma izni, oturma izni gibi başvurularına dair hukuki yardım sağlar

Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Yabancılar Hukuku Avukatı Ücretleri

Yabancılar hukuku avukatı ücretleri, avukat ile avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe kararlaştırılır. Ücretin belirlenmesine etki eden pek çok faktör mevcuttur. Fakat hukuk yardımına konu işin kapsamı ve niteliği, ücretin belirlenmesinde en önemli etkendir. Ayrıca, avukatın uzmanlığı ve deneyimi de avukatlık ücretlerine doğrudan etki eder.

Antalya Yabancılar Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya yabancılar avukatı ücretleri belirlenirken, ücrete esas teşkil eden birçok husustan söz edilebilir. Fakat, özellikle belirtmek gerekir ki, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretten az bir avukatlık ücreti kararlaştırılması mümkün değildir.

Antalya yabancıları avukatı ücreti hakkında fikir sahibi olunabilmesi için yararlanılabilecek bir diğer kaynak, Antalya Barosu tarafından belirlenen “tavsiye” niteliğini haiz avukatlık ücret tarifesidir. Ne var ki, anlaşılan avukatın, söz konusu tarifede belirtilen ücretle bağlı kalmak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla, somut işin mahiyetine göre, tavsiye nitelikli tarifeden daha az yahut daha fazla bir ücret üzerinde karar kılınabilir.

Antalya Yabancılar Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Avukatın hukuki yardımına konu işin kapsamı, avukata getireceği iş yükü, sürecin ne kadar zaman alacağı ve yapılacak işlerin çeşitliliği gibi bir dizi faktöre göre tespit edilecek avukatlık ücreti, avukat ve avukat yardımına başvuran kişi arasında kararlaştırılan bir tarihte ödenebilir. Bu tarih, söze konu işten önce olabileceği gibi sonra da olabilir.

Yabancılar Hukuku Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Yabancılar hukuku başlığı altında değerlendirilen hukuki işler, çok çeşitli ve fazla sayıdadır. Bu bakımdan, avukat yardımına konu edilen uyuşmazlığın türüne göre farklı masraflar doğar. Masraflardan kasıt ise mahkeme ve idari mercii için ödenmesi gereken harç ve gider kalemleridir. Harç ve gider kalemleri ise davadan davaya ve idari başvurular göre farklı ücretlere karşılık gelir.

Yabancılar hukukuna ilişkin iş ve davalarda ne miktarda masrafın söz konusu olacağına dair 2023 yılı için somut örnekler vermek gerekirse; vatandaşlık başvurusunun reddi, oturma ve çalışma izni başvurusunun reddi, deport iptali vb. davalarda başvurma harcı, karar harcı, vekalet harcı, vekalet pulu, posta masrafları ve yürütmenin durdurulması harcı ödenecektir. Anılan harç tutarları ise;

 → Başvuru harcı için 80,70 TL,

 → Karar harcı için 80,70 TL,

 → Vekalet harcı için 11,50 TL,

 → Vekalet pulu için 18,15 TL,

 → Posta masrafları için 588,00 TL,

 → Yürütmenin durdurulması harcı içinse 133,00 TL’dir.

Sıralanan harçlardan hareketle, Antalya’da vatandaşlık, oturma, çalışma izni vb. idari başvurular için takriben 1000 – 2000 TL masraftan söz etmek mümkün. Ayrıca, yabancıların Türkiye’de şirket kurması işlemlerinde ise yine yaklaşık olarak 6500 – 7500 TL arası bir tutar söz konusu olacaktır. Özellikle belirtmek gerekir ki, ifade ettiğimiz masraflara avukatlık ücreti dahil değildir. Avukatlık ücreti ayrıca hesaplanır.

Yabancılar Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Yabancılar hukuku davalarına süre bakımından herhangi sınırlama getirilmiş olmadığı için net bir takvim verilemez. Zira her bir somut olayda farklı koşullar ve özellikler söz konusu olduğundan dava süresi de değişiklik göstermektedir. Fakat, uygulamada sıkça karşılaşılan işlerin takribi süreleri hakkında bilgi vermek gerekirse;

 ⇒ Türk vatandaşlığının alınması için 6 ay – 1 yıl,

 ⇒ Çalışma izni alınması için 1 – 3 ay,

 ⇒ Oturma izni alınması için 1 – 3 ay,

 ⇒ Yabancı tahdit kodu kaldırılması için 2 ay – 1 yıl,

 ⇒ Deport kararı iptali davası için 4 – 6 ay,

 ⇒ Yabancıların Türkiye’de şirket, şube, temsilcilik kurması için 1 – 4 ay,

 ⇒ Vatandaşlık, oturma vb. izinlerin reddine karşı açılacak davalar içinse 6 – 1 yıl arası bir süre söz konusudur.

Yabancılar Hukuku Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Yabancılar hukuku çerçevesinde değerlendirilen iş, işlem, uyuşmazlık çözümü ve dava takibi için mutlaka avukat tutmak gerekmez. Fakat yabancılar hukukunda deneyimli bir avukattan yardım almak, sürecin etkin ve hızlı bir biçimde takibi için son derece yararlı olacaktır. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle hak, menfaat, zaman ve maddiyat kaybı yaşanması muhtemeldir.

Antalya’da En İyi Yabancılar Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Mevcut hukuki işi sebebiyle başarılı bir avukata gereksinim duyan yabancılar, Antalya’da en iyi yabancılar hukuku avukatı nasıl bulunur, sorusuna yanıt arar. Esasen bir avukatın kendisi için “en iyi”, “en başarılı” gibi tanımlamalarda bulunması, avukatlık meslek etiği bakımından doğru değildir. İşinde uzman, deneyimli ve başarılı bir avukattan hukuk yardımı almak, ihtiyaç duyulan hukuk desteğine yanıt bakımından yararlı olacaktır.

Antalya Yabancılar Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Yabancılar hukukunun kapsamlı, hacimli ve ilgili hukuk disiplinleriyle ilişkili bir alan olduğunu belirttik. Buradan hareketle, yabancılar hukuku işlerinin farklı adli ve idari merciler üzerinden yürütüldüğünü ifade edebiliriz. Dolayısıyla, Antalya yabancılar avukatı da çeşitli adli ve idari mercilerde hizmet vermektedir. Başlıca işlerde görevli ve yetkili merciler şunlardır:

 ⇒ Türk vatandaşlığı için Antalya Nüfus Müdürlüğü

 ⇒ Çalışma izni, oturma izni vb. başvurular için Antalya İl Göç İdaresi,

 ⇒ Deport iptali davası için Antalya idare mahkemeleri,

 ⇒ Türk vatandaşlığı, çalışma izni, oturma izni vb. başvuruların reddine karşı iptal davası için Antalya idare mahkemeleri,

 ⇒ Tanıma ve tenfiz içinse konusuna göre Antalya aile mahkemeleri, iş mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri.

Antalya Yabancılar Hukuku Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Antalya yabancılar hukuku avukatı, yabancılar ve uluslararası hukukun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuksal iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk danışmanlığı & temsil hizmeti verir. Bu çerçevede, yabancılarla ilgili her türlü hukuki işte, müvekkil/danışan menfaatlerini gözeterek çalışma sağlar. Antalya yabancılar hukuku avukatı;

Antalya yabancılar hukuku avukatı, yabancı uyruklunun Türk vatandaşlığı, çalışma izni, oturma izni gibi başvurularına dair hukuki yardım sağlar. Bu çerçevede, öncelikle yabancının mevcut hukuki durumunu değerlendirir. Değerlendirmesini takiben en verimli hukuki yol haritası belirler ve süreci başından sonuna değin takip eder.

Yabancılar Hukuku Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Yabancılar hukuku ve ilgili mevzuat dahilindeki işlerde avukat yardımına başvurmak, oldukça önemlidir. Zira, bahse konu işler sebebiyle hak ve menfaat kaybı yaşanmaması, ileri düzey hukuk tekniği ve deneyim gerektirir. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Switch The Language
Whatsapp 1