Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Ülkemiz coğrafi açıdan merkezi bir konumda bulunmakta olduğundan birçok ülkeyle temas içerisindedir. Ve birçok ülkeyle ticari, hukuki, sosyal anlaşmalar imzalanmaktadır.

Bu durum ülkemizde iş imkanlarının artmasına ve gelişmişlik seviyesinin yükselmesine sebep olmuştur. Ülkemizde yabancı şahıslara fazla imkan sunulmuş olsa da Türk vatandaşı olmanın sağladığı bütün imkanlar sunulmamaktadır. Ayrıca sürekli oturma izni veya çalışma izni alma gibi durumlar bazen yabancıların işlerini daha da güçleştirebilmektedir. Dolayısıyla Türk vatandaşı olmak Türkiye’ de yaşayan yabancılara birçok imkan sağlayacaktır.

Başvurumu Neden Avukat Aracılığıyla Yapmalıyım?

Bu işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancılar için çok avantajlı bir durum oluşturacaktır. Şöyle ki; öncelikle gerekli belgelerin temini hususunda birçok kuruma müracaat etmek gerekmektedir ve avukatlar yaptıkları iş gereği kurumların konumlarına çabuk ulaşabilmekte ve kurumların işleyiş sistemini bildiklerinden işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta ise bu işlemler hukuki çerçeve içinde korunmuş olmakta ve müvekkile yapılan işlemlerle alakalı hiçbir hukuki sorumluluk atfedilememesidir. Ayrıca yabancı kendisi başvuru yaptığında kendi ülkesinden bir belge gerektiğinde veya ülkesine dönmesi gerektiğinde buradaki işleri aksayabilmekte ve yaptığı işlemlere baştan başlamak zorunda kalabilmektedir. Tabi bu durum da fazladan para ve zaman kaybedilmesine yol açmaktadır. Avukat aracılığıyla takip edildiğinde ise böyle bir durumda avukat işlemlere devam etmekte ve bir aksama olmadan sorun yaşanmadan işlemler sonuçlanmış olmaktadır.

Sonradan Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasının birçok yolu vardır: Yetkili makam kararı, evlat edinilme ve seçme hakkının kullanılması(TVK m.9) Yetkili makam kararıyla kazanılmasının da birçok yolu bulunmakla birlikte genel kazanma yolu TVK m.10 ve m.11’ de gösterilmiştir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

Madde 10 : (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için aranan şartlar;

Madde 11: (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
d) İyi ahlak sahibi olmak, e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Türk vatandaşlığını kazanmanın özel yolları da mevcuttur. Örneğin:

  • Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile bazı şartları taşıyan yabancılar kazanabilirler.(TVK m.12)
  • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla kazanabilirler.(TVK m.13)
  • Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar kazanabilirler.(TVK m.16)

EVLENME YOLUYLA KAZAILMASI

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması: ​Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur. İlgili Kanun Maddesi 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.
(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın
(a) bendindeki şart aranmaz.
(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Formu (VAT-6),
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
5. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
7. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Başvuru Makamı ve Usul

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekaletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesine göre yapılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

UYARI : Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Ahmet ALKAN’a aittir. Tüm makaleler ve içerikler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı ve zaman damgalıdır. Sitemizdeki tüm içeriklerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.