Hakaret Suçu 2

Önceki yazımızda hakaret suçunun basit haline değinmiştik. Bu yazımızda hakaret suçunun nitelikli hali olarak TCK m.125/3 vd.’da düzenlenen halini anlatacağız.

-TCK Madde 125/f.3’de “(3) Hakaret suçunun;

  1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya

çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  1. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.Hükmünde hakaret suçunun nitelikli haline yer verilmiştir.Bu maddeye göre mağdurun kamu görevlisi olması (avukat, hakim, memur vs.) ve hakaretin görevinden dolayı yapılmış olması, kişinin mensup olduğu dinin kutsal değerlerine veya din özgürlüğünün kullanılmasına hakaret edilmesi hakaret suçunun nitelikli şekli olarak kabul edilmektedir.

-TCK Madde 125/f.4’de “(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.” Hükmü yer almaktadır. Buna göre hakaret suçunun herkese açık yerlerde ya da basın veya yayın yoluyla işlenmesi durumunda alenen hakaret suçu oluşmakta olup burada “aleniyet” fiilin gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilir olması anlamına gelmektedir. Örneğin, sokakta veya açık oldukları müddetçe restoran gibi yerlerde işlenmesi veya televizyonda ya da herkese açık bir sosyal medya hesabından işlenmesi durumunda aleniyet unsuru gerçekleşmektedir.

Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

- YARGITAY 6. Ceza Dairesi Esas: 2020/4683“… Sanık ...’a yönelik kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan kurulan hüküm yönünden; TCK'nın 125/4. maddesinde ağırlaştırıcı neden olarak öngörülen aleniyetin gerçekleşmesi için olay yerinde başkalarının bulunması yeterli olmayıp, hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi ve herkes tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması, herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenmesinin gerekmesi karşısında, suçun işlendiği kabul edilen yer olan acil servis muayene odası içerisinde aleniyet unsuru gerçekleşmediği halde, …”

- YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2011 / 18-783“…Katılan polis memurunun, Pendik Adliyesi girişinde görevli olduğu, … katılana yönelik "…Gâvur polisisiniz, böyle devlet olmaz, sizin maaşınızı ben veriyorum…” şeklinde sözler söylediği olayda; sanığın kendisi ve yakın akrabalarına yönelik katılan polis memurunun tutum ve davranışlarından duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı anlaşılan bu sözlerin katılanın şahsi ve mesleki itibarını hedef almaması, yapılan uygulama nedeniyle katılanın eylemlerine yönelik bulunması, somut olay bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde söz konusu ifadelerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değil, kaba söz ve ağır eleştiri mahiyetinde olması karşısında hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir. 07/05/2021

Avukat Ahmet ALKAN | Alkan Hukuk Bürosu
Avukat | Hukuk Bürosu | Danışman

UYARI : Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Ahmet ALKAN’a aittir. Tüm makaleler ve içerikler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı ve zaman damgalıdır. Sitemizdeki tüm içeriklerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.