Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

Mahkeme kararın kesinleşmemiş olması kural olarak, kararın icraya konmasına engel değildir.

Aşağıda belirtilen durumlarda İstisnai olarak ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi beklenir.

İlk derece mahkemesinin ilamının kesinleşebilmesi için öncelikle süresi içerisinde üst derece mahkemesinin denetiminden geçmesi gerekmektedir. Diğer bir kesinleşme şekli ise karara karşı süresi içerisinde üst derece mahkemesine başvurulmamış olmasıdır.

İlamın icraya konulabilmesi için kesinleşmeyi bekleyen istisnai haller HMK madde 367/2’ de düzenleşmiştir. Madde metnine göre kişiler hukuku, aile hukuku ( nafaka hariç) ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. Bunlara ek olarak:

  • Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Madde 34,
  • Sayıştay Kanunu Madde 64,
  • İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 51,
  • Menfi tespit veya istirdat (geri alım) davalarında verilen ilamlar,
  • İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlardaki yargılama gideri ( davanın reddi halinde kesinleşme gerekmemektedir.)
  • Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar

Gereğince de verilen kararlarında icrası için kesinleşmesi beklenir.

YARGITAY 12. HD 2018/5505 E., 2019/1823 K.

Özetle: “Mahkemece tedbir nafakası alacağının boşanma hükmü kesinleşmeden takibe konu edilebileceği hususu nazara alınarak, takibin tedbir nafakası yönünden devamına imkan sağlayacak şekilde, maddi ve manevi tazminat alacakları yönünden iptaline karar verilmesi gerekirken takibin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”

Stajyer Hilal ÇİVİOĞLU | Alkan Hukuk Bürosu
Avukat | Hukuk Bürosu | Danışman

UYARI : Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Ahmet ALKAN’a aittir. Tüm makaleler ve içerikler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı ve zaman damgalıdır. Sitemizdeki tüm içeriklerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.